Other articles related with "TB39":
  WANG Lei, YU Xinhai, YUAN Shuaishuai, YAO Xinqi, LI Chuandong
  Research Progress on the Application of Graphene and MXenes in Hydrogen Sensor
    Materials Reports   2023 Vol.37 (21): 22040076-11 [Abstract] (169) [PDF 43762 KB] (267)
  LYU Xiaoshu, WANG Xialing, JIANG Guangming, XIONG Kun, WANG Xiaoli, ZHANG Xianming
  Review of Nanoscale Zero Valent Iron-based Materials and Their Application in the Removal of Aqueous Nitrate Pollution
    Materials Reports   2023 Vol.37 (4): 21010052-10 [Abstract] (897) [PDF 7555 KB] (238)
  GAO Hong, FAN Yanyan, WANG Li, LIU Zili, HE Duanpeng, YU Lifu, WEN Ming
  Demand Outlook of Key Materials and Technologies for Space Solar Power Station
    Materials Reports   2022 Vol.36 (22): 22060164-6 [Abstract] (350) [PDF 2889 KB] (232)
  LIU Huan, QIN Linghao
  On the Use of Platelet Derived Vesicles as Drug Delivery Carrier: a Review
    Materials Reports   2022 Vol.36 (19): 21010078-8 [Abstract] (538) [PDF 4738 KB] (505)
  RONG Xin, LI Jianjun, DAN Hongbing, XUE Changguo, GAO Ming, LI Meng, LIU Yin
  Characteristics, Mechanism and Applications of Magnetized Water: a Review
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21020032-7 [Abstract] (741) [PDF 2355 KB] (638)
  LIU Lu, WANG Libo, LIU Darong, HU Qianku, ZHOU Aiguo
  Research Progress on the Application of Two-dimensional Nano-material in Flexible Piezoresistive Sensors
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20020137-10 [Abstract] (485) [PDF 7820 KB] (106)
  MA Chi, WANG Lianhui, PAN Congxiang, LIU Ziting, WANG Na, SHI Ying
  A Review on Cellular Piezoelectric Polymer
    Materials Reports   2021 Vol.35 (7): 7199-7204 [Abstract] (602) [PDF 2427 KB] (265)
  NIU Runping, GENG Lizhi, FAN Yingying
  Application Progress of Separation Membrane on Membrane Liquid Desiccant Dehumidification
    Materials Reports   2020 Vol.34 (15): 15069-15074 [Abstract] (692) [PDF 2547 KB] (339)
  WANG Yongbao, YUAN Yuan, ZHAO Renda, ZHANG Jinjie
  Research Status and Development Trend of Mechanical Properties of Red Mud Geopolymer Concrete
    Materials Reports   2020 Vol.34 (15): 15102-15109 [Abstract] (881) [PDF 2383 KB] (593)
  WANG Lanxin, YAO Shan, WEN Bin
  First-principle Studies of AlFexTiCrZnCu High Entropy Alloys with the DifferentMole Fractions of Fe
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 356-359 [Abstract] (486) [PDF 1739 KB] (442)
  QIN Xiaofeng, CAO Jiazhen, WANG Xiaoli, ZHANG Xianming, LYU Xiaoshu
  Nanoscale Zero Valent Iron-based Optimization System and Their Application in Environmental Remediation: a Review
    Materials Reports   2019 Vol.33 (9): 1550-1557 [Abstract] (769) [PDF 2767 KB] (943)
  ZHANG Dawang, WANG Dongmin
  Research Status of Geopolymer Concrete
    Materials Reports   2018 Vol.32 (9): 1519-1527 [Abstract] (1619) [PDF 1896 KB] (1078)
  Fengsen MA,Yan YU,Jie ZHANG,Haibo CHEN
  A State-of-the-art Review of Cytotoxicity Evaluation of Biomaterials
    Materials Reports   2018 Vol.32 (1): 76-85 [Abstract] (1007) [PDF 1099 KB] (485)
  HE Xiong, SUN Zhigang
  Physical Models of Magnetoresistance Effects in Non-magnetic Semiconductors
    Materials Reports   2017 Vol.31 (17): 6-11 [Abstract] (529) [PDF 1644 KB] (354)
  GUO Kai, YU Hailong, TANG Enling, WANG Meng, HE Liping, LIU Shuhua
  Electrochemical Performance of a Novel Ca-P-Si Bioactive Ceramic Coating Formed on Titanium Surface by Plasma Electrolytic Oxidation
    Materials Reports   2017 Vol.31 (14): 61-66 [Abstract] (394) [PDF 2137 KB] (302)
  ZHAO Jialan, WANG Yuemin, NIU Yawei, DONG Xiaoting, QIN Linghao
  Research Progress of Exosomes Used as Drug Delivery System
    Materials Reports   2017 Vol.31 (13): 160-165 [Abstract] (552) [PDF 1345 KB] (329)
  JI Zhiyong, HUANG Zhihui, YUAN Junsheng, LI Fei, ZHOU Junqi
  Simulation of Spinel LiMn2O4 for Lithium Insertion/Extraction Based on Ion Exchange Mechanism
    Materials Reports   2017 Vol.31 (12): 131-135 [Abstract] (393) [PDF 1344 KB] (497)
  WANG Zhiyong, CAI Zhixiang, LIU Guocheng, SUN Zhilong, ZHANG Tie
  Laser 3D Printing and Properties of HAP-TCP Composite Bioceramic Materials
    Materials Reports   2021 Vol.35 (Z1): 104-107 [Abstract] (332) [PDF 3768 KB] (431)
  YUE Qing, WANG Shaode, XU Fei, LIU Tao
  Electrostatic Spinning Technology and Its Application in Various Fields
    Materials Reports   2021 Vol.35 (Z1): 594-599 [Abstract] (1453) [PDF 4316 KB] (813)
  XU Jianlin, WANG Tao, KANG Chenghu, YANG Wenlong, NIU Lei
  Research and Applications of Flame Retardants: a Review and Thoughts
    Materials Reports   2022 Vol.36 (10): 20110227-9 [Abstract] (746) [PDF 2534 KB] (714)