Other articles related with "TQ153":
  SUN Zhiping, HUANG Junjun
  Regional Metallized Non-woven Fabric by Selective Printing Activation Solution and Electroless Plating
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24195-24199 [Abstract] (134) [PDF 6858 KB] (105)
  LU Jianhong, DENG Xiaomei, YAN Jianhui, TU Jiguo, WANG Mingyong, JIAO Shuqiang
  Deposition Effect of 2,2′-dipyridyl in Dual-ligands Electroless Copper System
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 539-542 [Abstract] (173) [PDF 5414 KB] (147)
  JIA Weiping, WU Menghua, JIA Zhenyuan, DONG Guifu, LI Xiaopeng, ZHOU Shao’an
  Effects of Ultrasonic Power on the Performance of Pulse-electrodeposited Ni-ZrO2 Nanocomposite Coating Under Magnetic-Ultrasonic Fields Coupling Action
    Materials Reports   2020 Vol.34 (2): 2017-2022 [Abstract] (339) [PDF 4542 KB] (154)
  SUN Dongjian, YANG Jianxiao, MA Guozhi, ZHOU Mianhong, LIU Hongbo
  Fabrication and Characterization of Copper-coated Mesophase Pitch-based Graphite Fibers by Electroless Copper Plating
    Materials Reports   2017 Vol.31 (24): 129-132 [Abstract] (239) [PDF 682 KB] (231)
  WANG Jiong, XU Ruidong, YU Bohao, HAN Sha, HE Shiwei, CHEN Buming
  Investigation on Electrochemical Behavior of PbO2 and MnO2 Co-deposition
    Materials Reports   2017 Vol.31 (8): 35-40 [Abstract] (232) [PDF 1958 KB] (316)
  WU Jianhui, WU Menghua, ZUO Shanshan, QIAN Ningkai
  Simulation Study on 3D Microstructure of Mask-less Localized Electrodeposition
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z1): 427-432 [Abstract] (101) [PDF 8186 KB] (10)
  SUN Shubing, LIU Yansong, HE Xiaoshan, WANG Feng, HE Zhibing, HUANG Jinglin, LIU Lei
  Preparation and Characterization of Aluminum-Tungsten Coatings on Hollow Microspheres
    Materials Reports   2018 Vol.32 (24): 4297-4302 [Abstract] (227) [PDF 3546 KB] (217)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com