Other articles related with "TB321":
  QI Zhiyong, GAO Fengyu, TANG Xiaolong, YI Honghong, DU Ying
  Research Progress in the Application of Core-Shell Catalysts to Air Pollution Control
    Materials Reports   2023 Vol.37 (10): 21060234-12 [Abstract] (34) [PDF 20950 KB] (13)
  XIA Peng, FU Ping, HUANG Jinhua, LI Jia, SONG Weijie
  Current Situation and Development Trend of Transparent Conductive Oxide Films on Silicon Heterojunction Solar Cells
    Materials Reports   2023 Vol.37 (9): 22090082-9 [Abstract] (210) [PDF 4892 KB] (120)
  LI Shuiyuan, XU Zhenyu, LI Ke, ZHOU Kui
  Effect of Metal Cation Doping on Properties of Hydroxyapatite Microspheres
    Materials Reports   2023 Vol.37 (7): 20100280-7 [Abstract] (96) [PDF 39902 KB] (25)
  SUN Yingfei, ZHANG Pan, HU Jingping, YANG Jiakuan, HOU Huijie
  Research Progress of Using Geopolymers to Solidify Lead Element from Lead-containing Pollutants
    Materials Reports   2023 Vol.37 (7): 21080091-7 [Abstract] (100) [PDF 3591 KB] (32)
  LIU Xiaocun, PAN Mingyan
  Enhanced Thermoelectric Properties in Pb-alloyed Cubic Phase AgBiSe2 via I Doping
    Materials Reports   2023 Vol.37 (5): 21060082-5 [Abstract] (86) [PDF 7832 KB] (36)
  WU Anhua, ZHOU Shengyao, DAI Yun, ZHANG Zhonghan, ZHANG Zhen, KOU Huamin, WANG Xibin, SU Liangbi
  Single Fiber Crystal Growth Techniques by Laser Heating Pedestal Growth Method
    Materials Reports   2023 Vol.37 (3): 22110264-9 [Abstract] (126) [PDF 9836 KB] (30)
  SUN Jiaying, FANG Yangfei, ZHANG Yibo, LIU Qiuwen, LIU Kaijie, YANG Xiangguang
  Preparation and Polishing Properties of CuO-modified CeO2 Nanocomposite Abrasives
    Materials Reports   2023 Vol.37 (3): 22120092-5 [Abstract] (100) [PDF 4814 KB] (60)
  JIA Ran, XU Shicai, LIU Hanping, LIU Huilan, QIAO Mei, LIU Guofeng
  Photo-induced Doping in Graphene: a Review
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20080248-14 [Abstract] (215) [PDF 14612 KB] (43)
  SHI Hao, DOU Zhihe, MENG Yang, ZHANG Ting'an
  Preparation and Composition Regulation of Boron Carbide Powder via Magnesiothermic-SHS
    Materials Reports   2022 Vol.36 (16): 21060212-6 [Abstract] (187) [PDF 20056 KB] (32)
  LONG Wujian, MING Gaolin, DONG Biqin, FU Xianzhu, LUO Jingli, SHI Shi
  Research Advances on Modified Titanium Dioxide for Photogenerated Cathodic Protection
    Materials Reports   2022 Vol.36 (15): 20120025-9 [Abstract] (253) [PDF 4980 KB] (52)
  SHUAI Shuyi, LI Jing, HE Ting, CHEN Qin, CHEN Lu, LI Yang
  Preparation and Properties of Photocatalytic Alumina Foam Ceramics
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21060249-5 [Abstract] (160) [PDF 9248 KB] (24)
  JIA Huiling, YU Haibin, WU Jinxiu, TAN Xin, WANG Feng, SUN Shiyang
  First-principle Study on the Effect of Al, Cr and Fe Doping on the Mechanical Properties of KDP (001) Crystal Surface
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22020116-6 [Abstract] (170) [PDF 7071 KB] (23)
  LI Peiyue, MA Liyun, XIE Enjun, REN Zijie, ZHOU Xinjun , GAO Huimin, WU Jianxin
  Crystal Structure, Thermal Conductivity Mechanism and Surface Modification of High Thermal Conductivity Hexagonal Boron Nitride Nanomaterials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 20090231-12 [Abstract] (504) [PDF 16106 KB] (298)
  ZHANG Yubao, LI Zhigang, WANG Yi, JIANG Jicheng, YAO Gang, ZHAO Hongtao
  Effect of Work Pressure on Microstructure and Properties of Magnetron Sputtering TaN Coatings
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 60-63 [Abstract] (185) [PDF 3547 KB] (327)
  ZHANG Kai, GAO Benzheng, GONG Min, LUO Bo, FAN Jinpeng
  Preparation of Hexapetalous Alumina Microsheet by Soft Template Method
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 68-71 [Abstract] (155) [PDF 11198 KB] (63)
  DONG Yiwei, XU Zushun, YANG Tingting, GAO Qing
  Research Progress on the Preparation of α-Calcium Sulfate Hemihydrate from Chemical Gypsum
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 241-247 [Abstract] (243) [PDF 15820 KB] (140)
  WU Guoyu,ZHENG Ye, WANG Mingyong, XING Zhijun
  Preparation and Characterization of Cobalt Modified Carbon Supported Platinum Nanoparticles Catalysts
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 306-310 [Abstract] (146) [PDF 8854 KB] (108)
  LIANG Jianxing, LI Xianwei, LIU Daoqing, GU Jianan, SUN Tonghua, JIA Jinping
  A Review of Catalysts with Activities for Simultaneous Hydrolyses of Carbonyl Sulfide and Carbon Disulfide at Low Temperatures
    Materials Reports   2021 Vol.35 (21): 21028-21036 [Abstract] (349) [PDF 4358 KB] (138)
  SUN Yongju, CHEN Jianwei, MEI Huaping, LIU Jing, LI Taosheng, WU Qingsheng
  Analysis of the Synthesis Process for Uranium Nitride Powder
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19036-19040 [Abstract] (395) [PDF 2352 KB] (142)
  LIU Dongmei, ZHANG Dian, PENG Yanzhou, ZHANG Yali, YAO Huiqin
  Effect of Sodium Citrate on Crystal Habit and Mechanical Properties of Different Crystal Surfaces of Hemihydrate Gypsum
    Materials Reports   2021 Vol.35 (18): 18052-18058 [Abstract] (443) [PDF 7907 KB] (42)
  HAN Bin, FENG Sichen, XU Jun, LI Pengwei
  Preparation of Fe-doped NiCo-LDH and Its OER Performance
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14001-14006 [Abstract] (655) [PDF 24147 KB] (437)
  JIA Yuna, LIANG Keke, JIAO Xiuling, CHEN Dairong, ZHANG Jian, LYU Yi, ZHAO Yingmin
  Preparation and Mechanical Properties of the Al2O3-SiO2-B2O3 Continuous Fibers
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14025-14029 [Abstract] (289) [PDF 2936 KB] (146)
  HU Cong, YING Guobing, LIU Lu, SUN Cheng, WEN Dong, ZHANG Jianfeng, ZHANG Chen, WANG Xiang, WANG Cheng
  Preparation and High-temperature Oxidation Behavior of High Purity Ta2AlC Ceramics Prepared by Spark Plasma Sintering
    Materials Reports   2021 Vol.35 (12): 12044-12048 [Abstract] (301) [PDF 4794 KB] (171)
  JIANG Wenzheng, ZHANG Weigang, ZI Xuan, LIU Xianmiao, ZHANG Wenbiao, LI Wenzhu
  Effect of Recarbonization Temperature on Conductive Properties and Structure of Bamboo Charcoal
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8023-8027 [Abstract] (509) [PDF 11679 KB] (96)
  BAI Yang, XU Chengcheng, ZHAO Yang, ZHANG Rong, LIU Qingting, FU Xudong, HU Shengfei
  Research Progress on Preparation of Boron Nitride Nanosheets by Supercritical Fluid
    Materials Reports   2021 Vol.35 (7): 7071-7076 [Abstract] (465) [PDF 2402 KB] (177)
  CHEN Ruifang, QU Wenwen, WANG Yijun, MA Baokua, CHEN Shangmin
  Effect of Solvents on Morphology and Photocatalytic Performance of Bi2WO6/RGO
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6008-6014 [Abstract] (462) [PDF 10531 KB] (95)
  MING Shuaiqiang, WEN Qingtao, GAO Yazeng, YAN Meiju, LU Weier, XIA Yang
  Preparation of Tantalum Oxide Thin Films by Atomic Layer Deposition Technique and Their Property Characterization
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6042-6047 [Abstract] (495) [PDF 5460 KB] (179)
  WANG Xueming, JI Yanyan, ZHENG Chunming
  Organic Template-Free Synthesis of SSZ-13 Zeolites in Fluoride Media
    Materials Reports   2021 Vol.35 (4): 4038-4041 [Abstract] (488) [PDF 3067 KB] (171)
  FU Zhendong, ZHAO Jian, DAI Yejing, LIANG Ji, LIU Rongzheng
  Sintering Aids for Silicon Carbide Ceramics: Action Mechanisms and Research Progress
    Materials Reports   2021 Vol.35 (1): 1077-1081 [Abstract] (717) [PDF 2249 KB] (486)
  ZHONG Bing, XING Zhiguo, WANG Haidou, LYU Xiaoren, HUANG Yanfei, GUO Weiling, ZHANG Zhong
  Research Progress on the Tribological Properties of Textured Surfaces
    Materials Reports   2020 Vol.34 (23): 23171-23178 [Abstract] (472) [PDF 8966 KB] (98)