Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (z2): 612-615    
POLYMERS AND POLYMER MATRIX COMPOSITES |
Research Progress of Pluronic Modified Liposomes
LI Wenjuan, LIAO Xuan, XIONG Xiangyuan, GONG Yanchun, LI Ziling
School of Life Science, Jiangxi Science & Technology Normal University, Nanchang 330013, China