Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (23): 23025-23032     https://doi.org/10.11896/cldb.20090046
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
Research Progress in MAX Phase Ti3SiC2 Highly Conductive Coating
ZHU Jie, ZHANG Fangzhou, XIE Youju, JIA Lintao, WANG Mengqian, LI Aijun
Institute of Materials, School of Materials Science and Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444, China