Materials Reports  2020, Vol. 34 Issue (16): 16020-16024     https://doi.org/10.11896/cldb.19080144
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
Effect of Grinding Process on Surface Quality and Mechanical Properties of Al2O3 Ceramics
LIANG Jingjing1, ZHANG Xiangzhao1, ZHAO Guanghui1, LIU Guiwu1, SHAO Haicheng1, QIAO Guanjun1,2
1 School of Materials Science and Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China;
2 State Key Laboratory of Metal Material Strength, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China