Materials Reports  2017, Vol. 31 Issue (3): 26-31     https://doi.org/10.11896/j.issn.1005-023X.2017.03.005
REVIEW PAPER |
Research Progress of Regulating Anatase Phase of TiO2 Coatings Deposited by Thermal Spray
LI Jiawei, LI Dayu, GU Yixin, XIAO Jinkun, ZHANG Chao, ZHANG Yanjun
College of Mechanical Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225127;