Not found New Environmental Functional Materials

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Research Progress and Implication on Photocatalytic Inactivation of SARS-CoV-2 by Nanomaterials    
CHEN Long, LIU Zhaoli, YANG Xudong, ZHANG Ruohan, SUN Weiliang, LIU Wen
Materials Reports   2022,36(20 ):22100084 -12. DOI:10.11896/cldb.22100084
Abstract  (652 PDF(pc) (5737KB)(263 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Advances in the Application of Nanoconfined Catalysts in Advanced Oxidation Water Treatment    
GUO Dongli, ZHAO Zhiyuan, YOU Shijie, LIU Yanbiao
Materials Reports   2022,36(20 ):22050273 -7. DOI:10.11896/cldb.22050273
Abstract  (700 PDF(pc) (3283KB)(1023 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Fabrication and Water Purification Applications of MIL-53(Al)-based Functional Materials: a Review    
SUN Xuezi, WANG Chongchen, LI Yuhang
Materials Reports   2022,36(20 ):22070231 -9. DOI:10.11896/cldb.22070231
Abstract  (863 PDF(pc) (5659KB)(527 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Status of Environmental Foam Extinguishing Agent for Liquid Fire    
QI Lei, JIAO Jinqing, XIONG Jing, LAI Kezhen, WEI Yuechang
Materials Reports   2022,36(20 ):22040233 -7. DOI:10.11896/cldb.22040233
Abstract  (607 PDF(pc) (2316KB)(401 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress in Functionalized Metal-Organic Frameworks Materials for Adsorptive Removal of Lead Ions from Wastewater    
DING Lin, WANG Pengxiang, LIU Hao, XIONG Mopeng, WANG Huiling
Materials Reports   2022,36(20 ):22070013 -11. DOI:10.11896/cldb.22070013
Abstract  (484 PDF(pc) (4494KB)(359 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Photocatalytic Degradation of Sulfachloropyridazine in Water by Flower-like 2D Carbon Nitride Under Simulated Solar Light    
HUANG Taobo, XIE Chenghan, LI Fan, WANG Yifeng, LIU Wen
Materials Reports   2022,36(20 ):21120162 -6. DOI:10.11896/cldb.21120162
Abstract  (389 PDF(pc) (3119KB)(698 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Preparation of Environment-friendly Foam Extinguishing Agent Based on the Silicone Surfactant and Its Fire Extinguishing Performance    
JIAO Jinqing, WEI Yuechang, WU Jingfeng, LANG Xuqing, SHANG Zuzheng, MU Shanjun, MU Xiaodong, CUI Pengyu, LU Peng
Materials Reports   2022,36(20 ):22020009 -6. DOI:10.11896/cldb.22020009
Abstract  (454 PDF(pc) (4063KB)(595 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Synthesis Optimization of UiO-66(Zr)/Sodium Alginate Composite Microspheres and Its Removal of As(V) in Water    
MA Hui, FANG Yue, WU Yi’nan, LI Fengting
Materials Reports   2022,36(20 ):22050004 -7. DOI:10.11896/cldb.22050004
Abstract  (333 PDF(pc) (4821KB)(706 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Performance and Mechanism on Removal of U(Ⅵ) from Aqueous Solution by Nano Zero-valent Iron Loaded on Rock Wool    
LI Xiaoyan, FU Xiaohui, LI Guanchao, WANG Yuying, HUANG Xi, LIU Xiaoliang, HU Weifang, LIU Yibao
Materials Reports   2022,36(20 ):22040131 -7. DOI:10.11896/cldb.22040131
Abstract  (282 PDF(pc) (5068KB)(674 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on Enhancing Capacitance of Fe-doped δ-MnO2 by High-energy Ball Milling and Its Mechanism    
CHU Yanfang, ZHANG Lin, XIE Bin, YAN Neng, HE Junjie, LI Jing
Materials Reports   2022,36(20 ):22010246 -7. DOI:10.11896/cldb.22010246
Abstract  (326 PDF(pc) (6002KB)(733 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on Efficiency and Mechanism of Visible-light Photocatalytic Degradation of Ciprofloxacin by Using Cu-ZnO/g-C3N4 Composite    
JIANG Zhuwu, SHI Antong, SHEN Junhong
Materials Reports   2022,36(20 ):22030040 -7. DOI:10.11896/cldb.22030040
Abstract  (265 PDF(pc) (4880KB)(566 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics