Materials Reports  2023, Vol. 37 Issue (3): 21010218-9     https://doi.org/10.11896/cldb.21010218
POLYMERS AND POLYMER MATRIX COMPOSITES |
Research Progress on Polyhydroxyalkanoates (PHAs)-based Hemostatic Materials
WU Yuandong1,2, ZHENG Weishuang1,2, LI Yuanju1,2, DU Beining1,2, ZHANG Xingru1,2, LI Jialong1,2, YU Shengyang1,2, XIAO Yinan1,2, LAI Chen1,2, SHENG Liyuan1,2, HUANG Yi1,2,3,*
1 Shenzhen Institute,Peking University, Shenzhen 518057, Guangdong, China
2 PKU-HKUST ShenZhen-HongKong Institution, Shenzhen 518057, Guangdong, China
3 School of Environmental Science and Engineering, Peking University, Beijing 100871, China