Materials Reports  2022, Vol. 36 Issue (Z1): 21100033-9    
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
Research Progress on Compressive Properties of Recycled Aggregate Concrete
WANG Junhui1, HUANG Yue1, YANG Guotao1, WEI Qi'an1, LIU Wenzhuo2
1 School of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, Shandong, China
2 Zhongqing Jianan Construction Group Co., Ltd., Qingdao 266033,Shandong, China