Materials Reports  2022, Vol. 36 Issue (2): 20030066-11     https://doi.org/10.11896/cldb.20030066
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
The Research Progress for Perovskite-structure SOFC Cathode Materials
YU Jianfeng1,2, LUO Linghong1, CHENG Liang1, XU Xu1, WANG Leying1, YU Yongzhi1, XIA Changkui2
1 Key Laboratory of Fuel Cell Materials and Devices, Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333403, Jiangxi, China
2 Hangzhou Nabel Group Company Limited, Hangzhou 311100, China