Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (z2): 333-340    
METALS AND METAL MATRIX COMPOSITES |
Research Advancing in Brazing Coating Technology
SI Hao1, QIN Jian1,2, ZHONG Sujuan1, LONG Weimin1, WANG Zidong2, SHEN Yuanxun1, DONG Xian1
1 State Key Laboratory of Advanced Brazing Filler Metals & Technology, Zhengzhou Research Institute of Mechanical Engineering Co., Ltd., Zhengzhou 450001, China
2 School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100000, China