Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (Z1): 94-99    
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
Summary and Progress of the Application of Bone Graft Materials in Oral Implant
REN Shiqiang1, YU Xiao1, MA Shuai1, LIU Kun1,2, WANG Lin1, YOU Qing1
1 School of Medicine, Liaocheng University, Liaocheng 252000, China
2 Liaocheng People's Hospital, Liaocheng 252000, China