Materials Reports  2020, Vol. 34 Issue (17): 17003-17017     https://doi.org/10.11896/cldb.20040207
HIGH ENTROPY ALLOYS |
Light-weight High-entropy Alloy: a Review
JIA Yuefei, WANG Gang, JIA Yandong, WU Shiwei, MU Yongkun, XU Long, ZHANG Liangbo, XU Liming
Laboratory for Microstructures, Institute of Materials, Shanghai University, Shanghai 200444, China