Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (6): 6140-6145     https://doi.org/10.11896/cldb.20010041
METALS AND METAL MATRIX COMPOSITES |
Effects of Phase Composition on Electrochemical Properties of La0.75Mg0.25Ni3.5 Hydrogen Storage Alloy
JIAO Qitong, PAN Wei, ZHU Shuai, CHEN Xiangyu, YANG Ning, CHEN Jian, GU Chenyu, QIU Tian, LIU Jingjing
School of Mechanical Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225127, China