Materials Reports  2020, Vol. 34 Issue (1): 1001-1008     https://doi.org/10.11896/cldb.19110117
|
Flexible Polymeric Semiconductors: Intrinsic Mechanical Properties and Design Strategy
LIN Jinyi1,2,AN Xiang1,BAI Lubing1,XU Man3,WEI Chuanxin1,XIE Linghai2,3,LIN Zongqiong2,HUANG Wei1,2,3,
1 Institute of Advanced Materials (IAM),Nanjing Tech University,Nanjing 211816,China
2 Institute of Flexible Electronics (IFE),Northwestern Polytechnical University,Xi'an 710072,China
3 Institute of Advanced Materials (IAM),Nanjing University of Posts & Telecommunications,Nanjing 210023,China