Materials Reports  2022, Vol. 36 Issue (16): 22040097-9     https://doi.org/10.11896/cldb.22040097
LOW CARBON AND ECOLOGICAL PAVEMENT MATERIALS |
Study on Water and Salt Erosion Damage of Asphalt Mortar-Aggregate Interface
ZHANG Jizhe1,*, WANG Jing1, LI Yan2, TANG Xiaodan2, XU Chenghu2, WANG Yefei3, SU Jizhuang3, ZHANG Guoyang4, HE Liang5
1 School of Qilu Transportation, Shandong University, Jinan 250100, China
2 Shandong Hi-Speed Construction Management Group Co.,Ltd., Jinan 250000, China
3 Shandong Hi-Speed Engineering Test Co., Ltd., Jinan 250100, China
4 Shandong Hi-Speed with New Material Technology Co., Ltd., Jinan 250002, China
5 School of Civil Engineering, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China