Not found

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Research Progress and Prospect of Wire and Arc Additive Manufacture    
TIAN Gen, WANG Wenyu, CHANG Qing, REN Zhiqiang, WANG Xiaoming, ZHU Sheng
Materials Reports   2021,35(23 ):23131 -23141. DOI:10.11896/cldb.20110244
Abstract  (1179 PDF(pc) (10580KB)(410 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress on Environmental Impact and Life Cycle Assessment of Additive Manufacturing Technology    
LI Zhuoxin, ZHU Jing, LI Hong
Materials Reports   2021,35(11 ):11173 -11179. DOI:10.11896/cldb.19120078
Abstract  (618 PDF(pc) (2198KB)(252 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Mix Proportion Optimization of 3D Printing Concrete for Underwater Intelligent Construction    
SUN Xiaoyan, CHEN Long, WANG Hailong, ZHANG Jing
Materials Reports   2022,36(4 ):21050230 -9. DOI:10.11896/cldb.21050230
Abstract  (511 PDF(pc) (7088KB)(264 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Recent Advances in 3D Printed Polymer Nanocomposites    
YANG Zhaozhe, KONG Zhenwu, WU Guomin, WANG Siqun, XIE Yanjun, FENG Xinhao
Materials Reports   2021,35(13 ):13177 -13185. DOI:10.11896/cldb.19120105
Abstract  (662 PDF(pc) (9121KB)(179 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress of Copper and Its Alloys Surface Coating Technology and Additive Manufacturing Technology    
WANG Rongcheng, WANG Wenyu, YIN Fengshi, REN Zhiqiang, CHANG Qing, ZHAO Yang, QIN Zhiyong
Materials Reports   2021,35(19 ):19142 -19152. DOI:10.11896/cldb.20070054
Abstract  (602 PDF(pc) (7404KB)(154 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Antibacterial Principles, Traditional Processing and Additive Manufacturing of Antibacterial Stainless Steel    
LIU Ying, YANG Junjie, YI Yanliang, ZHANG Zhiguo, WANG Xiaojian, LI Wei, ZHOU Shengfeng
Materials Reports   2021,35(23 ):23097 -23105. DOI:10.11896/cldb.20070008
Abstract  (512 PDF(pc) (4429KB)(603 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress and Prospects of High-entropy Alloys Made by Additive Manufacturing    
XIA Ming, SUN Bo, WANG Xin, LIANG Xiubing, SHEN Baolong
Materials Reports   2021,35(13 ):13119 -13127. DOI:10.11896/cldb.20030155
Abstract  (786 PDF(pc) (9206KB)(425 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress of Metal Lattice Porous Materials for Additive Manufacturing    
YANG Xin, MA Wenjun, WANG Yan, LIU Shifeng, ZHANG Zhaoyang, WANG Wanlin, WANG Ben, TANG Huiping
Materials Reports   2021,35(7 ):7114 -7120. DOI:10.11896/cldb.19110208
Abstract  (1259 PDF(pc) (5496KB)(602 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Status of Metal Additive Manufacturing and Its Application Research in the Field of Civil Aviation    
CHANG Kun, LIANG Enquan, ZHANG Ren, ZHENG Min, WEI Lei, HUANG Wenjing, LIN Xin
Materials Reports   2021,35(3 ):3176 -3182. DOI:10.11896/cldb.19100153
Abstract  (814 PDF(pc) (6165KB)(949 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Status and Prospect of On-orbit Additive Manufacturing Technology for Large Space Truss    
YANG Jie, LI Jing, WU Wenjie, YU Ning
Materials Reports   2021,35(3 ):3159 -3167. DOI:10.11896/cldb.20090363
Abstract  (973 PDF(pc) (5800KB)(774 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Influence of Processing Parameters on Microstructure and Mechanical Property of Pulsed Plasma Arc Additive Manufactured IN738LC Superalloy    
WANG Kaibo, LIU Yuxin, LYU Yaohui, XU Binshi
Materials Reports   2021,35(2 ):2086 -2091. DOI:10.11896/cldb.19110077
Abstract  (532 PDF(pc) (6158KB)(623 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of HB-CSA and Expansion Agent on Shrinkage and Cracking Performance of 3D Printing Concrete    
CUI Tianlong, WANG Li, MA Guowei, LI Zhijian, BAI Mingke
Materials Reports   2022,36(2 ):20120078 -7. DOI:10.11896/cldb.20120078
Abstract  (437 PDF(pc) (11286KB)(381 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics