Not found Environmental Catalytic Materials

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Photocatalytic Degradation for Benzene Series in Wide-band Gap Metal Oxide: Reaction Mechanism and Modification Strategies    
CHEN Lyucun, CUI Wen, CHEN Peng, LI Kanglu, DONG Fan, WANG Fali
Materials Reports   2021,35(21 ):21001 -21011. DOI:10.11896/cldb.21090250
Abstract  (687 PDF(pc) (15025KB)(174 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Advanced Oxidation Processes and Equipment Based on Zero-valent Iron    
XIONG Zhaokun, ZHANG Heng, LIU Yang, ZHOU Peng, HE Chuanshu, HUANG Rongfu, DU Ye, LAI Bo
Materials Reports   2021,35(21 ):21012 -21021. DOI:10.11896/cldb.21080227
Abstract  (897 PDF(pc) (5281KB)(608 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research on Advances of Catalytic Cracking Materials for Organochlorosilane High-boiling Residues    
WEI Yuechang, LAI Kezhen, XIONG Jing, LI Yuanfeng, WU Tongtong
Materials Reports   2021,35(21 ):21022 -21027. DOI:10.11896/cldb.21060166
Abstract  (728 PDF(pc) (2341KB)(393 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Review of Catalysts with Activities for Simultaneous Hydrolyses of Carbonyl Sulfide and Carbon Disulfide at Low Temperatures    
LIANG Jianxing, LI Xianwei, LIU Daoqing, GU Jianan, SUN Tonghua, JIA Jinping
Materials Reports   2021,35(21 ):21028 -21036. DOI:10.11896/cldb.20050176
Abstract  (602 PDF(pc) (4358KB)(248 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress of Gaseous Ozone Decomposition Catalysts    
ZHANG Ruiyang, WANG Shuyan, LI Bangxin, ZHANG Aili, ZHANG Qian, ZHOU Ying
Materials Reports   2021,35(21 ):21037 -21049. DOI:10.11896/cldb.21060087
Abstract  (791 PDF(pc) (7257KB)(189 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress of Manganese Dioxide Catalyst for Ozone Decomposition    
QIU Jing, ZHAO Ming, WANG Jianli, CHEN Yaoqiang
Materials Reports   2021,35(21 ):21050 -21057. DOI:10.11896/cldb.20070148
Abstract  (539 PDF(pc) (19003KB)(246 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Application of Metal-Organic Framework in CO2 Photocatalytic Reduction    
ZHANG Zhongwei, GUO Ruitang, QIN Yang, GUO Deyu, PAN Weiguo
Materials Reports   2021,35(21 ):21058 -21070. DOI:10.11896/cldb.20070204
Abstract  (580 PDF(pc) (3769KB)(1346 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Recent Advances in In2O3-based Catalysts for CO2 Hydrogenation    
LI Longtai, ZHANG Chunjie, LUO Xuebin, YANG Bin, GUO Limin
Materials Reports   2021,35(21 ):21071 -21078. DOI:10.11896/cldb.21050185
Abstract  (607 PDF(pc) (4474KB)(846 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on Synthesis and Performance of Melamine Sponge-based High-efficiency Flexible Denitration Catalytic Material    
WANG Chengzhi, GAO Fengyu, YU Qingjun, YI Honghong, NI Shuquan, TANG Xiaolong
Materials Reports   2021,35(21 ):21079 -21084. DOI:10.11896/cldb.21010055
Abstract  (551 PDF(pc) (4974KB)(574 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of Iron Content on the Degradation of Methylene Blue in Fe-P-C Amorphous Alloy    
MA Yaya, LI Qiang, MU Baoxia, MA Xu
Materials Reports   2021,35(21 ):21085 -21090. DOI:10.11896/cldb.21060276
Abstract  (452 PDF(pc) (14812KB)(274 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics