Other articles related with "TG139.7":
  DENG Anqiang, LUO Yongchun, YUAN Yuan, KANG Xiaoyan, ZHOU Jianfei, XIE Yunding, SHEN Bingjin, WANG Yue
  Research Progress of Super Lattice Hydrogen Storage Alloys
    Materials Reports   2023 Vol.37 (17): 22040141-9 [Abstract] (34) [PDF 11016 KB] (14)
  JIAO Qitong, PAN Wei, ZHU Shuai, CHEN Xiangyu, YANG Ning, CHEN Jian, GU Chenyu, QIU Tian, LIU Jingjing
  Effects of Phase Composition on Electrochemical Properties of La0.75Mg0.25Ni3.5 Hydrogen Storage Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6140-6145 [Abstract] (396) [PDF 4677 KB] (135)
  CHEN Jian, GU Chenyu, YANG Ning, QIU Tian, XU Jie, CHEN Xiangyu, ZHU Shuai, JIAO Qitong, PAN Wei, LIU Jingjing
  Excellent Long-term Hydrogen Absorption/Desorption Cycling Property of LaNi5.5Sn1.5-C-Si Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (4): 4112-4117 [Abstract] (381) [PDF 4697 KB] (211)
  QU Shaojie, LI Chengjun, TANG Zhiqiang, LI Bindong, XIONG Gang
  Microstructure and Phase Transformation After Hydrogen Absorption of TiZr3V6 Alloy
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 360-361 [Abstract] (207) [PDF 3260 KB] (105)
  DENG Anqiang, LUO Yongchun, WANG Hao, ZHAO Lei, ZHENG Kun
  Structure and Electrochemical Properties of New Mg-free YNi3.5-xAlx(x=0—0.3) Hydrogen Storage Alloys
    Materials Reports   2020 Vol.34 (14): 14110-14115 [Abstract] (343) [PDF 4506 KB] (121)
  DENG Anqiang, LUO Yongchun, WANG Hao, ZHAO Lei, LUO Yuankui
  Effect of Annealing Treatment on the Phase Structure and ElectrochemicalPropertiesof La0.63(Pr0.1Nd0.1Y0.6Sm0.1Gd0.1)0.2Mg0.17Ni3.1Co0.3Al0.1 A2B7-type Hydrogen Storage Alloys
    Materials Reports   2018 Vol.32 (15): 2565-2570 [Abstract] (411) [PDF 1797 KB] (263)