Materials Reports  2022, Vol. 36 Issue (5): 20050237-7     https://doi.org/10.11896/cldb.20050237
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
Research Progress of Controlled-release Technology in the Field of Concrete
SHAN Guangcheng1, CHEN Jian1,2, QIAO Min1,2, GAO Nanxiao1, ZHAO Shuang1, WU Jingzhi1,2, ZHU Bosong1, RAN Qianping1,3
1 State Key Laboratory of High Performance Civil Engineering Materials, Jiangsu Sobute New Materials Co. Ltd., Nanjing 211103, China
2 Bote New Materials Taizhou Co., Ltd., Taizhou 225474,Jiangsu, China
3 School of Material Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China