Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (Z1): 421-424    
METALS AND METAL MATRIX COMPOSITES |
Effect of Holding Time on the Elements Expansion and Mechanical Properties of 2024 Alclad Sheet
HUANG Tongjian1, CHAO Daiyi1,2,3, YU Fang1, ZHANG Ruiyuan1, ZHOU Yanyan1, ZHAO Xiaohong1,3, XU Zhiyuan1
1 National Engineering Research Center for Plastic Working of Aluminum Alloys, Shandong Nanshan Aluminum Co., Ltd., Longkou 265713, China
2 Shandong Nanshan Science and Technology Research Institute Co., Ltd., Longkou 265713,China
3 College of Engineering, Yantai Nanshan University, Longkou 265713,China