Materials Reports  2020, Vol. 34 Issue (Z2): 386-389    
METALS AND METAL MATRIX COMPOSITES |
Performance of Spherical Powder Manufactured by Arc Plasma Micro-Blasting
WU Zhining1, YAO Qing1,2, LIU Guosheng1, TU Guangjun1,2, ZHOU Zhenyu3, DING Mingwei4, XU Hui2
1 Shenzhen Aerospace Technology & Innovation, Shenzhen 518000, China
2 Shenzhen Aerospace Technology New Material, Shenzhen 518000, China
3 Zhongkexin Engineering Consulting, Beijing 100039, China
4 Shenzhen Aerospace Industry Technology Research Institute, Shenzhen 518000, China