Materials Reports  2020, Vol. 34 Issue (Z2): 327-329    
METALS AND METAL MATRIX COMPOSITES |
Research Progress of Surface Modification of Biomedical Metallic Materials
FAN Yan, XU Xinrong, SHI Zhifeng, LIU Jia, LI Bing, XU Mengmeng
Medical Device Research and Testing Center, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China