Materials Reports  2020, Vol. 34 Issue (17): 17047-17051     https://doi.org/10.11896/cldb.20060192
HIGH ENTROPY ALLOYS |
Preparation of FeCrNiCuAlSn0.5 High-entropy Alloys Coating by Thermite Reaction
CHEN Gang, LUO Tao, SHEN Shucheng, TAO Tao, TANG Xiaotian, XUE Wei, XIA Yi
College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China