Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (24): 24095-24100     https://doi.org/10.11896/cldb.20090292
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
The Influence Factor of the Anti-freeze of Geopolymer Concrete
SUN Keke, PENG Xiaoqin, RAN Peng, WANG Shuping, ZENG Lu, LI Jingjing, WANG Shuang
College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, China