Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (24): 24011-24017     https://doi.org/10.11896/cldb.20090028
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
Freeze-drying-assisted Synthesis of Mesoporous NiMoO4 Nanoclusters with Enhanced Lithium Storage Properties
ZHANG Yili, TANG Xutao, LI Jianye, WANG Fuquan, TANG Kang, HU Jinxing, FANG Zhenxing, YAN Jiefeng, WANG Wei
College of Science and Technology, Ningbo University, Ningbo 315300, China