Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (24): 24172-24176     https://doi.org/10.11896/cldb.20070117
POLYMERS AND POLYMER MATRIX COMPOSITES |
Preparation and Study on Properties of PVA/EG/GO/PANI Conductive Composite Hydrogel
MAO Jie, DAI Jingbo, ZHOU Junhui, ZHANG Xinbo, TIAN Zongming, ZHANG Bin, QIN Yonghua
Basic department, Zhejiang Pharmaceutical College, Ningbo 315100, China