Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (24): 24134-24141     https://doi.org/10.11896/cldb.20060203
METALS AND METAL MATRIX COMPOSITES |
Effect of ESR Process on the Solidification Structure of GCr15 Bearing Steel
LYU Bin, LI Zhiqiang, YANG Zhiyong, LIU Xiaolong, LI Weijing, HAN Jianmin
College of Mechanical and Electronic Control Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China