Not found Low carbon and ecological pavement materials

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Study on Performances of Asphalt Modified by High Content Waste Tire Rubber Powder    
XU Guangji, FAN Jianwei, MA Tao, ZHU Yajing, LI Shuren
Materials Reports   2022,36(16 ):21120239 -8. DOI:10.11896/cldb.21120239
Abstract  (416 PDF(pc) (18019KB)(147 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Investigation on the Strength and Freeze-Thaw Resistance of Pervious Concrete Based on the Properties of Cement Paste    
LI Hui, YANG Jie, FU Kaimin, ZHANG Yi, ZHANG Li, ZHU Yaoting, YU Bo
Materials Reports   2022,36(16 ):21110275 -8. DOI:10.11896/cldb.21110275
Abstract  (224 PDF(pc) (34302KB)(91 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on Water and Salt Erosion Damage of Asphalt Mortar-Aggregate Interface    
ZHANG Jizhe, WANG Jing, LI Yan, TANG Xiaodan, XU Chenghu, WANG Yefei, SU Jizhuang, ZHANG Guoyang, HE Liang
Materials Reports   2022,36(16 ):22040097 -9. DOI:10.11896/cldb.22040097
Abstract  (272 PDF(pc) (33756KB)(45 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on CeO2 Pillared Montmorillonite Modified Asphalt and Its Catalytic Performance Based on the Emission Reduction of Ecological Pavement    
JIN Jiao, LIU Mohan, LIU Shuai, CHEN Bozhen, LIU Xinyu
Materials Reports   2022,36(16 ):22040157 -7. DOI:10.11896/cldb.22040157
Abstract  (210 PDF(pc) (17348KB)(31 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Interface Adhesion Enhancement Principle and Pavement Performance Verification of Foamed Asphalt Cold Recycled Mixture    
ZHOU Wenyi, YI Junyan, CHEN Zhuo, FENG Decheng
Materials Reports   2022,36(16 ):21110120 -9. DOI:10.11896/cldb.21110120
Abstract  (204 PDF(pc) (13693KB)(40 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Evaluation of Crack Resistance for High Viscosity SBS Modified Emulsified Asphalt Cold In-place Recycling Mixture    
YU Jiangmiao, MA Yuanyue, ZHANG Yuan, YU Huayang, ZOU Guilian
Materials Reports   2022,36(16 ):22040412 -7. DOI:10.11896/cldb.22040412
Abstract  (237 PDF(pc) (10587KB)(50 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Regulation Efficiency and Mechanism of Curing-Demulsification Rate of Waterborne Epoxy Emulsified Asphalt    
HUI Bing, LI Yang, ZHANG Yandi, YANG Xinyi
Materials Reports   2022,36(16 ):22050008 -6. DOI:10.11896/cldb.22050008
Abstract  (183 PDF(pc) (10042KB)(24 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Material Composition Volatility and Control Strategy for Hot In-place Recycling Asphalt Mixture    
YAO Yuquan, YANG Jiangang, GAO Jie, HE Liang, XU Jing
Materials Reports   2022,36(16 ):22030098 -10. DOI:10.11896/cldb.22030098
Abstract  (176 PDF(pc) (16662KB)(36 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Characterization of Air Voids in Cold Recycled Mixtures with Emulsified Asphalt Under Freeze-Thaw Cycles    
YANG Yanhai, WANG Hanbin, YANG Ye
Materials Reports   2022,36(16 ):21110128 -7. DOI:10.11896/cldb.21110128
Abstract  (200 PDF(pc) (10384KB)(34 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
An Applicational Review on Scrap Tires Used in Road Engineering    
YUE Hongya, BI Yufeng, XU Run, ZHANG Changyong, DING Tingting, LI Huaifeng, LIU Xiaowei, SONG Xiuguang
Materials Reports   2022,36(16 ):22040129 -11. DOI:10.11896/cldb.22040129
Abstract  (310 PDF(pc) (17649KB)(77 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on Composition Design and Curing Mechanism of Curing Agent Based on Characteristics of Aeolian Sand    
CHEN Xiao, LU Yalei, WANG Jiliang, DU Xinyu
Materials Reports   2022,36(16 ):21110087 -8. DOI:10.11896/cldb.21110087
Abstract  (183 PDF(pc) (15890KB)(258 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Influence and Mechanism of Aging on the Rheological Properties of Recycled Asphalt Binders with Waste Engine Oil    
LIU Fang, WANG Qi, ZHANG Xiao, PENG Yijun, LIU Xiaodong
Materials Reports   2022,36(16 ):22040405 -6. DOI:10.11896/cldb.22040405
Abstract  (201 PDF(pc) (3859KB)(75 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Comprehensive Performance Evaluation and Modification Mechanism of Various Wet Rubber Modified Asphalt    
YAO Zhen, ZHANG Lingbo, LIANG Pengfei, WANG Shifeng, YAN Chuanqi
Materials Reports   2022,36(16 ):21120124 -7. DOI:10.11896/cldb.21120124
Abstract  (201 PDF(pc) (7184KB)(44 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics