Not found High Entropy Alloys(2022)

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Research Progress in Refractory High Entropy Alloys for Nuclear Applications    
ZHANG Ping, JIANG Li, YANG Jinxue, SU Zhengxiong, WANG Jianqiang, SHI Tan, LU Chenyang
Materials Reports   2022,36(14 ):22060260 -22. DOI:10.11896/cldb.22060260
Abstract  (714 PDF(pc) (7791KB)(303 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Microstructure and Mechanical Properties of In-situ Carbides Reinforced CoCrFeNi High-entropy Alloys    
CHEN Ruirun, CHEN Xiugang, GAO Xuefeng, QIN Gang, SONG Qiang, CUI Hongzhi
Materials Reports   2022,36(14 ):22050073 -6. DOI:10.11896/cldb.22050073
Abstract  (268 PDF(pc) (5670KB)(58 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Preparation and Electrocatalytic Oxygen Evolution Performances of High-entropy Alloy FeCoNiCrP    
PAN Ye, ZHONG Xu, ZHU Yin'an, LU Tao, YU Jin
Materials Reports   2022,36(14 ):22020109 -5. DOI:10.11896/cldb.22020109
Abstract  (361 PDF(pc) (4672KB)(114 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Preparation, Microstructure Evolution and Mechanical Properties of AlCoCrFeNi High-entropy Alloys with Harmonic Heterostructure    
XIU Mingqing, LI Tianxin, ZHANG Guojia, ZOU Longjiang, LU Yiping
Materials Reports   2022,36(14 ):22030309 -5. DOI:10.11896/cldb.22030309
Abstract  (288 PDF(pc) (4995KB)(72 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on Microstructure and Corrosion Resistance of AlMgLi0.5Zn0.5Cu0.2 Light-weight High-entropy Alloy    
HU Yong, LIU Fei, LIU Yuanyuan, ZHAO Longzhi, JIAO Haitao, TANG Yanchuan, LIU Dejia
Materials Reports   2022,36(14 ):22010093 -6. DOI:10.11896/cldb.22010093
Abstract  (205 PDF(pc) (3418KB)(85 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of Annealing on Microstructure and Corrosion Resistance of the CoxCrFeMnNi2-x High-entropy Alloys    
WANG Quan, WU Changjun, XU Xuewei, PENG Haoping, LIU Ya, SU Xuping
Materials Reports   2022,36(11 ):21110150 -7. DOI:10.11896/cldb.21110150
Abstract  (171 PDF(pc) (6698KB)(85 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Microstructure and Mechanical Properties of Non-equiato Alx(FeCoNiCr)88-xMn12 High-entropy Alloys    
ZHAO Kun, BO Haiwa, AI Taotao, LIAO Zhongni, DING Liu, FENG Xiaoming
Materials Reports   2022,36(14 ):22040007 -7. DOI:10.11896/cldb.22040007
Abstract  (191 PDF(pc) (8737KB)(47 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of Nano WC on Wear and Corrosion Resistances of AlCoCrFeNi High-entropy Alloy Coating    
CHONG Zhenzeng, SUN Yaoning, CHENG Wangjun, HAN Chenyang, SU Caijin, NAFITHA Delichti, FAN Zilong
Materials Reports   2022,36(14 ):22030230 -6. DOI:10.11896/cldb.22030230
Abstract  (231 PDF(pc) (9099KB)(30 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
First Principles Calculation of Structural Stability and Mechanical Properties of FeAlNiCrMn High Entropy Alloy    
CHANG Chao, ZHANG Hui, LAI Yuan, LI Liang, BAI Xiaoxu
Materials Reports   2022,36(14 ):21040230 -5. DOI:10.11896/cldb.21040230
Abstract  (267 PDF(pc) (2631KB)(73 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of Ferro-Boron Powder Addition on the Tissue Morphology and Properties of AlCoCrFeNi High-entropy Alloy by Laser Cladding    
GU Mi, SUN Ronglu, NIU Wei, HAO Wenjun, ZUO Runyan
Materials Reports   2022,36(8 ):20120230 -5. DOI:10.11896/cldb.20120230
Abstract  (184 PDF(pc) (5179KB)(56 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics