Not found SURFACE ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Research Progress of Piezoelectric Force Microscope on Surface Domain Structure of Ferroelectrics    
HE Dongyu, MA Guozheng, XING Zhiguo, WANG Haidou
Materials Reports   2022,36(7 ):21120259 -21. DOI:10.11896/cldb.21120259
Abstract  (1253 PDF(pc) (39409KB)(398 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Progress on the Design and Preparation of Bioinspired Slippery Surface    
FAN Haifeng, GUO Zhiguang
Materials Reports   2022,36(7 ):21110226 -21. DOI:10.11896/cldb.21110226
Abstract  (1067 PDF(pc) (16760KB)(254 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Current Status on Performance Enhancement of Shield Machine/TBM Cutter Ring    
WANG Haoping, ZHANG Mengqi, MO Jiliang
Materials Reports   2022,36(7 ):22010052 -9. DOI:10.11896/cldb.22010052
Abstract  (878 PDF(pc) (4923KB)(229 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress and Prospect of Tribological Properties of Cold Sprayed Copper-based Composite Coatings    
CHEN Wenyuan, TAN Hui, CHENG Jun, ZHU Shengyu, YANG Jun
Materials Reports   2022,36(7 ):21080083 -7. DOI:10.11896/cldb.21080083
Abstract  (824 PDF(pc) (3335KB)(297 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress of Key Technology and Process of Magnetorheological Finishing    
XIAO Qiang, WANG Jiaqi, JIN Longping
Materials Reports   2022,36(7 ):20080279 -10. DOI:10.11896/cldb.20080279
Abstract  (1059 PDF(pc) (5518KB)(142 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress on High Temperature Tribological Properties of Ternary MAX Phase Layered Ceramic Materials    
ZHU Xianyong, DING Zhenyu, MA Guozheng, PIAO Zhongyu, FU Tianli, ZHOU Li, YU Tianyang, GUO Weiling, WANG Haidou
Materials Reports   2022,36(7 ):21090166 -11. DOI:10.11896/cldb.21090166
Abstract  (890 PDF(pc) (6727KB)(346 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress of Material Removal Mechanism in Plane Lapping and Polishing of Hard-Brittle Materials    
LIU Ning, ZHU Yongwei, LI Xue, WU Pengfei
Materials Reports   2022,36(7 ):21060121 -12. DOI:10.11896/cldb.21060121
Abstract  (861 PDF(pc) (7671KB)(73 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Heat Treatment Process of Induction Braze Coating of Rotary Blades    
LONG Weimin, QIN Jian, LU Quanbin, LIU Dashuang, WU Aiping
Materials Reports   2022,36(7 ):21090163 -5. DOI:10.11896/cldb.21090163
Abstract  (719 PDF(pc) (6016KB)(101 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on Hydrophobicity of Surface Texture on Fe-based Amorphous Alloy Coating Treated by Nanosecond Laser    
XU Junjie, KANG Jiajie, YUE Wen, ZHOU Yongkuan, ZHU Lina, FU Zhiqiang, SHE Dingshun
Materials Reports   2022,36(7 ):21120134 -6. DOI:10.11896/cldb.21120134
Abstract  (745 PDF(pc) (7121KB)(44 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Microstructure and Properties of Cold Sprayed Cu-Ti3SiC2 Composite Coatings with Different Ceramic Contents    
YU Tianyang, MA Guozheng, GUO Weiling, HE Pengfei, HUANG Yanfei, LIU Ming, WANG Haidou
Materials Reports   2022,36(7 ):21120172 -6. DOI:10.11896/cldb.21120172
Abstract  (796 PDF(pc) (8529KB)(55 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Microstructure and Strength Evaluation of EA4T Axle Steel Repaired by Laser-cladding    
XIAO Peng, GAO Jiewei, LIU Ligen, HAN Jing
Materials Reports   2022,36(7 ):21070180 -7. DOI:10.11896/cldb.21070180
Abstract  (794 PDF(pc) (10365KB)(49 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Design and Research of Substituting Electroplating Chromium Coating on Metallurgical Cold Roll Surface Based on Finite Element Method    
SUN Wei, ZHANG Shuting, DU Kaiping, OUYANG Peixuan, YANG Jinhe
Materials Reports   2022,36(7 ):21060140 -6. DOI:10.11896/cldb.21060140
Abstract  (718 PDF(pc) (4138KB)(126 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics