Not found Smart Materials

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Research Progress on Preparation and Application of Conductive Fabrics    
MA Feixiang,DING Chen,LING Zhongwen,YUAN Wei,Meng Xiuqing,SU Wenming,CUI Zheng
Materials Reports   2020,34(1 ):1114 -1125. DOI:10.11896/cldb.19110040
Abstract  (879 PDF(pc) (7407KB)(270 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Recent Progress in Artificial Muscles Fibers    
WANG Yulian, DI Jiangtao, LI Qingwen
Materials Reports   2021,35(1 ):1183 -1195. DOI:10.11896/cldb.20030153
Abstract  (925 PDF(pc) (10908KB)(267 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Recent Advances in Flexible Artificial Synapses Towards Intelligent Human-Machine Interface and Neuromorphic Computation Systems    
LU Qifeng,SUN Fuqin,WANG Zihao,ZHANG Ting
Materials Reports   2020,34(1 ):1022 -1049. DOI:10.11896/cldb.19100063
Abstract  (1161 PDF(pc) (33655KB)(524 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Novel Flexible Resistive Sensors in the Age of Intelligence    
LUO Zewei,TIAN Xiyue,FAN Jichen,YANG Xin,FAN Tianyi,WANG Chaolun,WU Xing,CHU Junhao
Materials Reports   2020,34(1 ):1069 -1079. DOI:10.11896/cldb.19100149
Abstract  (565 PDF(pc) (8324KB)(166 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress and Development Bottleneck of the Smart Imprinted Polymer    
ZHANG Xiaoyan, SUN Yuan, LI Hui, CHEN Zhenbin
Materials Reports   2020,34(15 ):15163 -15173. DOI:10.11896/cldb.19070026
Abstract  (471 PDF(pc) (4544KB)(505 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress of Titanium-based High-temperature Shape Memory Alloy    
LI Qiquan,LI Yan,MA Yuehui
Materials Reports   2020,34(3 ):3142 -3147. DOI:10.11896/cldb.19030262
Abstract  (688 PDF(pc) (12798KB)(183 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of Annealing Temperature on Memory Behaviors and Mechanical Properties of Ti-50.8Ni-0.1Zr Shape Memory Alloy Wire    
YE Junjie, HE Zhirong, ZHANG Kungang, FENG Hui
Materials Reports   2021,35(4 ):4118 -4123. DOI:10.11896/cldb.19100010
Abstract  (401 PDF(pc) (5145KB)(111 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Survey on the Study of Biomass-based Thermosensitive Smart Materials    
LIU Dexiang, LIU Wu, YE Zhihui, WU Zhiping
Materials Reports   2019,33(19 ):3336 -3346. DOI:10.11896/cldb.18070135
Abstract  (648 PDF(pc) (2639KB)(755 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Progress on Stimulus Responsive Smart Hydrogels Based on Natural Polymers    
FAN Zhiping, CHENG Ping, ZHANG Demeng, WANG Wenli, HAN Jun1,
Materials Reports   2020,34(21 ):21012 -21025. DOI:10.11896/cldb.19080216
Abstract  (1084 PDF(pc) (10434KB)(281 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
The Systematic Project Involving Brazes Development and Intelligent Brazing Technology Innovation: a Materials Genome Perspective    
HE Peng, LIN Panpan
Materials Reports   2019,33(1 ):156 -161. DOI:10.11896/cldb.201901018
Abstract  (605 PDF(pc) (2425KB)(502 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
4D Printing: Technologies, Materials and Applications    
ZHANG Yumeng, LI Jie, XIA Jinjun, ZHANG Yuxin
Materials Reports   2021,35(1 ):1212 -1223. DOI:10.11896/cldb.20030128
Abstract  (987 PDF(pc) (5519KB)(842 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics