Not found High Entropy Alloys

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Light-weight High-entropy Alloy: a Review    
JIA Yuefei, WANG Gang, JIA Yandong, WU Shiwei, MU Yongkun, XU Long, ZHANG Liangbo, XU Liming
Materials Reports   2020,34(17 ):17003 -17017. DOI:10.11896/cldb.20040207
Abstract  (1831 PDF(pc) (17438KB)(711 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Advances in Experimental Research on Irradiation Damage of High-entropy Alloys    
JIN Ke, LU Chenyang, DOU Yankun, HE Xinfu, YANG Wen
Materials Reports   2020,34(17 ):17018 -17030. DOI:10.11896/cldb.20040078
Abstract  (1306 PDF(pc) (12779KB)(532 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Computer Simulation of Irradiation Performance of High Entropy Alloy    
XU Biao, FU Shangchao, ZHAO Shijun, HE Xinfu
Materials Reports   2020,34(17 ):17031 -17040. DOI:10.11896/cldb.20040054
Abstract  (943 PDF(pc) (7674KB)(374 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Review on High-entropy Superalloys with FCC/L12 Structure    
YAO Hongwei, LU Yiping, CAO Zhiqiang, WANG Tongmin, LI Tingju
Materials Reports   2020,34(17 ):17041 -17046. DOI:10.11896/cldb.20050264
Abstract  (979 PDF(pc) (2736KB)(462 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Preparation of FeCrNiCuAlSn0.5 High-entropy Alloys Coating by Thermite Reaction    
CHEN Gang, LUO Tao, SHEN Shucheng, TAO Tao, TANG Xiaotian, XUE Wei, XIA Yi
Materials Reports   2020,34(17 ):17047 -17051. DOI:10.11896/cldb.20060192
Abstract  (463 PDF(pc) (4187KB)(239 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research on Parameter Optimization and Microstructure and Properties of CoCrFeMnNi High Entropy Alloy Coating Cladded by Plasma Arc Welding    
WEI Shiyong, PENG Wenyi, ZHAO Wenchao, KANG Yifan, CHEN Bin, BAO Rongrong, DENG Xiaohua
Materials Reports   2020,34(17 ):17052 -17057. DOI:10.11896/cldb.20040198
Abstract  (653 PDF(pc) (6420KB)(214 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
High Entropy Alloys:the New Irradiation-Resistant Candidate Materials Towards the Fusion Reactors    
WANG Xuejiao, QIAO Junwei, WU Yucheng
Materials Reports   2020,34(17 ):17058 -17066. DOI:10.11896/cldb.20050032
Abstract  (954 PDF(pc) (8014KB)(276 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Phase Stability of the CoxMn2-xCrFeNi High Entropy Alloys    
TIAN Mengyun, WU Changjun, LIU Ya, PENG Haoping, WANG Jianhua, SU Xuping
Materials Reports   2020,34(17 ):17067 -17071. DOI:10.11896/cldb.19120159
Abstract  (456 PDF(pc) (3222KB)(232 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of Carbon on Microstructures and Mechanical Properties of Co-free Fe40Mn30Ni10Cr10Al10 High-entropy Alloy    
BAI Li, WANG Yuzhe, LYU Yukun, YAN Yi, FU Meiwen
Materials Reports   2020,34(17 ):17072 -17076. DOI:10.11896/cldb.20050196
Abstract  (458 PDF(pc) (7339KB)(106 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress on Eutectic High Entropy Alloys    
HUANG Sirui, WU Hao, ZHU Heguo
Materials Reports   2020,34(17 ):17077 -17081. DOI:10.11896/cldb.19110176
Abstract  (1424 PDF(pc) (1719KB)(1202 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Review and Perspective on High Entropy Alloys Prepared by Additive Manufacturing    
MA Minyu, LIAN Yong, ZHANG Jin
Materials Reports   2020,34(17 ):17082 -17088. DOI:10.11896/cldb.20030074
Abstract  (1004 PDF(pc) (6126KB)(660 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics