Not found Materials and Sustainable Development: Materials for Clean Energy Utilization

Guest editors:

Prof. C M Li, Southwest University

Prof. Z J Zhou, University of Science and Technology Beijing

Prof. J X Zhu, IAM, Nanjing Tech University

Prof. C Y Yi, Tsinghua University

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Effects of Temperature and CO2 on Pore Structure and Surface Fractal Dimension of Pyrolytic Carbonized Biochar Briquettes    
LIU Zewei, YAN Sijia, XIA Zihao, TIAN Lin, LIU Yukang, WANG Jingcheng, HU Jianhang
Materials Reports   2018,32(17 ):2925 -2931. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.17.005
Abstract  (672 PDF(pc) (2757KB)(396 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Preparation and Electrochemical Performance of SiOx/C/CNTs Composite Anode for Lithium Ion Batteries    
LI Wenchao, TANG Renheng, WANG Ying, WANG Huakun, XIAO Fangming, HUANG Ling
Materials Reports   2018,32(17 ):2920 -2924. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.17.004
Abstract  (525 PDF(pc) (3237KB)(711 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Flexibility and Microminiaturization of Electrode Materials and Devices for Supercapacitor    
DONG Wenju, KONG Lingbin, KANG Long, RAN Fen
Materials Reports   2018,32(17 ):2912 -2919. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.17.003
Abstract  (632 PDF(pc) (1877KB)(1054 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Synthesis of Three-dimensional Polyacrylamide/Poly(vinyl alcohol) Hydrogel and Its Application in Supercapacitor    
WANG Dexuan, WANG Lei, YU Liangmin
Materials Reports   2018,32(17 ):2907 -2911. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.17.002
Abstract  (639 PDF(pc) (2198KB)(353 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Review on the Development of the Structural Materials of the Fusion Blanket    
XU Yuping, LYU Yiming, ZHOU Haishan, LUO Guangnan
Materials Reports   2018,32(17 ):2897 -2906. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.17.001
Abstract  (1072 PDF(pc) (2227KB)(1548 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Permeability of Hydrogen and Deuterium in Niobium Film    
ZHOU Yanyan, ZHOU Xin, CHEN Chang’an, WANG Wei, WANG Zhanlei, RAO Yongchu, LIANG Chuanhui, ZHOU Yuanlin
Materials Reports   2018,32(15 ):2596 -2600. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.009
Abstract  (472 PDF(pc) (1718KB)(678 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress of Bipolar Plate Material for Proton Exchange Membrane Fuel Cells    
LI Junchao, WANG Qing, JIANG Rui, WU Aimin, LIN Guoqiang, DONG Chuang
Materials Reports   2018,32(15 ):2584 -2595. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.008
Abstract  (746 PDF(pc) (1481KB)(702 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A State-of-Art Review on Preparation Methodology of Nano-copper and Propertiesof Copper Nanofluids Used in Solar Radiation Absorbing Materials    
ZHOU Lu, MA Honghe, MA Suxia, DU Huijuan
Materials Reports   2018,32(15 ):2576 -2583. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.007
Abstract  (471 PDF(pc) (2025KB)(422 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Impact of Annealing on Germanium Thin Film Prepared by Aluminum-inducedCrystallization and the Corresponding Mechanism    
HE Kai, CHEN Nuofu, WEI Lishuai, WANG Congjie, CHEN Jikun
Materials Reports   2018,32(15 ):2571 -2575. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.006
Abstract  (477 PDF(pc) (1564KB)(401 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of Annealing Treatment on the Phase Structure and ElectrochemicalPropertiesof La0.63(Pr0.1Nd0.1Y0.6Sm0.1Gd0.1)0.2Mg0.17Ni3.1Co0.3Al0.1 A2B7-type Hydrogen Storage Alloys    
DENG Anqiang, LUO Yongchun, WANG Hao, ZHAO Lei, LUO Yuankui
Materials Reports   2018,32(15 ):2565 -2570. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.005
Abstract  (375 PDF(pc) (1797KB)(256 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress on Manganese Dioxide Based Supercapacitors    
HUANG Wenxin, LI Jun, XU Yunhe
Materials Reports   2018,32(15 ):2555 -2564. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.004
Abstract  (852 PDF(pc) (3365KB)(763 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
The Evolvement of Hole-transporting Materials in Highly Efficient Perovskite Solar Cells    
ZOU Jinlong, LUO Yufeng, XIAO Zonghu, HU Yu, RAO Senlin, LIU Shaohuan
Materials Reports   2018,32(15 ):2542 -2554. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.003
Abstract  (623 PDF(pc) (1695KB)(494 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Phenothiazine and Phenoxazine Sensitizer Donor Units: a Comparative Analysis with an Application to Dye-sensitized Solar Cells    
TAN Haijun, HE Jingwen, PEI Hairui, LI Heping, ZHANG Shufen, ZHANG Shuhua
Materials Reports   2018,32(15 ):2538 -2541. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.002
Abstract  (481 PDF(pc) (1429KB)(359 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Energy Storage and Application for 2D Nano-material MXenes    
ZHENG Wei, YANG Li, ZHANG Peigen, CHEN Jian, TIAN Wubian, ZHANG Yamei, SUN Zhengming
Materials Reports   2018,32(15 ):2513 -2537. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.15.001
Abstract  (1327 PDF(pc) (2199KB)(1682 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A State-of-the-art Review of Chemical Component Study of theCandidate Steel for 650 ℃ Ultra-supercritical Boiler Tube    
WEN Xinli, ZHANG Qingquan, CHEN Lie
Materials Reports   2018,32(13 ):2167 -2175. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.13.005
Abstract  (504 PDF(pc) (3448KB)(338 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
SiCf/SiC Composites and Molybdenum Alloys: the Promising Candidate Materialsfor Typical Accident Tolerant Fuel Cladding of Light Water Reactors    
CHENG Liang, ZHANG Pengcheng
Materials Reports   2018,32(13 ):2161 -2166. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.13.004
Abstract  (495 PDF(pc) (1447KB)(476 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Brief Survey on the Stability Study of Organometal Halide Perovskite Solar Cells    
CHEN Jian, MIU Weifeng, WANG Jilin, ZHENG Guoyuan, LONG Fei
Materials Reports   2018,32(13 ):2151 -2160. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.13.003
Abstract  (586 PDF(pc) (1330KB)(1014 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Review on Cathode Interfacial Layers of Organic Solar Cells    
ZHOU Dan, QIN Yuancheng, XU Haitao, LI Mingjun
Materials Reports   2018,32(13 ):2143 -2150. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.13.002
Abstract  (575 PDF(pc) (2536KB)(731 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Metal-Organic Framework-derived Materials and Their Applications in EnergyStorage Devices and Electrocatalysis    
YE Shaofeng, LIU Wenxian, XU Xilian, SHA Dongyong, SHI Wenhui, CAO Xiehong
Materials Reports   2018,32(13 ):2129 -2142. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.13.001
Abstract  (1727 PDF(pc) (4558KB)(1923 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Review of Numerical Simulation for Impurity Control in the Directional Solidification Process of Multicrystalline Silicon    
SU Wenjia, NIU Wenqing, QI Xiaofang, LI Chen, WANG Junfeng
Materials Reports   2018,32(11 ):1795 -1805. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.11.005
Abstract  (364 PDF(pc) (2022KB)(577 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Synthesis of Hollow Si Nanospheres and Its Electrochemical Performances as Anode Material for Lithium-ion Batteries    
DING Ang, ZHANG Zhongyuan, CHENG Ting, DONG Xinglong
Materials Reports   2018,32(11 ):1791 -1794. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.11.004
Abstract  (445 PDF(pc) (1710KB)(299 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Influences of the Selenization Temperature on the Microstructures and Chemical Compositions of CIGS/Mo Interface    
YUAN Qi, CHA Limei, MING Wenquan, YANG Xiubo, LI Shiyong, HAN Junfeng
Materials Reports   2018,32(11 ):1787 -1790. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.11.003
Abstract  (433 PDF(pc) (1781KB)(338 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Dendrite Growth of Lithium Metal Anode for Rechargeable Batteries: Theoretical Basis, Influencing Factors and Inhibition Methods    
LIANG Jiege, LUO Zheng, YAN Yu, YUAN Bin
Materials Reports   2018,32(11 ):1779 -1786. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.11.002
Abstract  (839 PDF(pc) (1885KB)(817 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Complete Review and a Prospect on the Candidate Materials for Accident-tolerant Fuel Claddings    
LIU Junkai, ZHANG Xinhu, YUN Di
Materials Reports   2018,32(11 ):1757 -1778. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.11.001
Abstract  (1070 PDF(pc) (4982KB)(998 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Core-Shell Structured Catalysts with Platinum Skin for Fuel Cells: the State-of-the-art Methodological Advances in Fabrication and Nanostructure Control    
SUN Peichuan, WEI Qingmao, ZHANG Yuzhen, YANG Xikun, WANG Jianhua
Materials Reports   2018,32(9 ):1427 -1434. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.09.006
Abstract  (467 PDF(pc) (2434KB)(471 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Synthesis and Photovoltaic Performance of the Asymmetric Polymer of a Thiophene-Benzene Unit-contained Diketopyrrolopyrrole (DPP)Derivative Used for Donor Material of Organic Solar Cells    
ZENG Xianghua, LI Zhanfeng, REN Jingkun, LIU Weipeng, CHEN Jinbo, WANG Xiangkun, HAO Yuying
Materials Reports   2018,32(9 ):1423 -1426. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.09.005
Abstract  (510 PDF(pc) (1392KB)(318 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Improved Electrocatalytic Hydrogen-evolution Performance of Metal-Organic Framework MOF(Ni)-74 by Using Graphene Oxide Decorations    
CHU Mei, LI Xi, LI Na, HOU Meijing, LI Xiaozheng, DONG Yongzhi, WANG Lu
Materials Reports   2018,32(9 ):1417 -1422. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.09.004
Abstract  (540 PDF(pc) (2549KB)(571 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Photovoltaic Characteristics of Cu2ZnSn(SxSe1-x)4 Thin Films Synthesizedvia the Process of Cu-Zn-Sn Presputtering and SubsequentSulfurization (Selenization) Annealing    
LIU Yike, TANG Yaqin, JIANG Liangxing, LIU Fangyang, QIN Qin, ZHANG Kun
Materials Reports   2018,32(9 ):1412 -1416. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.09.003
Abstract  (450 PDF(pc) (1697KB)(261 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Recent Progress in Sulfur Cathode for Li-S Batteries    
CHEN Zichong, FANG Ruyi, LIANG Chu, GAN Yongping, ZHANG Wenkui
Materials Reports   2018,32(9 ):1401 -1411. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.09.002
Abstract  (930 PDF(pc) (2082KB)(1166 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A Review on the Fabrication of Perovskite Solar Cells via Printing Techniques    
LI Hengyue, GONG Chendi, HUANG Keqing, YANG Junliang
Materials Reports   2018,32(9 ):1385 -1400. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.09.001
Abstract  (762 PDF(pc) (3317KB)(996 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Preparation of Walnut Shell Activated Carbons via Combination of Hydrothermal Carbonization and KOH Activation    
ZHANG Chuantao, XING Baolin, HUANG Guangxu, ZHANG Shuangjie, ZHANG Chuanxiang, SHI Changliang, ZHU Ahui, YAO Youheng, ZHANG Qingshan
Materials Reports   2018,32(7 ):1088 -1093. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.07.007
Abstract  (504 PDF(pc) (2034KB)(422 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of Structural Tuning on the Dehydrogenation Temperatures of Mg/Nb Composite Films    
HUANG Wencheng, ZHANG Jinguo, YUAN Jun, LIU Jiangwen
Materials Reports   2018,32(7 ):1084 -1087. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.07.006
Abstract  (372 PDF(pc) (3006KB)(383 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Inhibiting the Shuttle Effect of Lithium-Sulfur Batteries by Introducing a Dithiothreitol Interlayer    
WANG Jie, SUN Xiaogang, CHEN Long, QIU Zhiwen, CAI Manyuan, LI Xu, CHEN Wei
Materials Reports   2018,32(7 ):1079 -1083. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.07.005
Abstract  (432 PDF(pc) (1957KB)(327 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Latest Research Progress of Modifying the Separators Used for Lithium-Sulfur Batteries    
GUO Yafang, XIAO Jianrong, HOU Yongxuan, QI Meng, JIANG Aihua
Materials Reports   2018,32(7 ):1073 -1078. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.07.004
Abstract  (915 PDF(pc) (1765KB)(578 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research Progress in Separator Materials for Microbial Fuel Cells    
LI Wenlong, XUE Ping
Materials Reports   2018,32(7 ):1065 -1072. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.07.003
Abstract  (470 PDF(pc) (3145KB)(291 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Progress of Co-catalysts in the Systems of Photocatalytic Hydrogen Evolution    
LI Xuli, WANG Xiaojing, ZHAO Jun, LI Yupei, LI Fatang, CHEN Xuemin
Materials Reports   2018,32(7 ):1057 -1064. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.07.002
Abstract  (574 PDF(pc) (1753KB)(1949 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Stable and High-efficient α-Fe2O3 Based Photoelectrochemical Water Splitting: Rational Materials Design and Charge Carrier Dynamics    
XIE Jiale, YANG Pingping, LI Chang Ming
Materials Reports   2018,32(7 ):1037 -1056. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.07.001
Abstract  (499 PDF(pc) (4369KB)(456 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Construction of a Hydrogen Permeation Model and with an Application to Nb-based Hydrogen Permeable Alloy    
YAN Erhu, HUANG Haoran, LIU Guizhong, BAN Yufeng, XU Fen, SUN Lixian
Materials Reports   2018,32(5 ):725 -729. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.05.006
Abstract  (425 PDF(pc) (1391KB)(256 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Iron Electrode Derived from Fe/Co-MOF and Its Electrochemical Performance for Nickel-Iron Batteries    
ZHANG Hehe, LI Fangfang, WANG Haiyan, PENG Zhiguang, TANG Yougen
Materials Reports   2018,32(5 ):719 -724. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.05.005
Abstract  (487 PDF(pc) (2897KB)(332 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Preparation of Cellulose Matrix Porous Carbon Film by a Facile Process and Its Electrochemical Performance    
WU Yage, RAN Fen
Materials Reports   2018,32(5 ):715 -718. DOI:10.11896/j.issn.1005-023X.2018.05.004
Abstract  (434 PDF(pc) (2653KB)(274 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics