Other articles related with "TG146":
  LI Yan, ZHOU Zenglin, HE Xueliang, CHEN Wenshuai, HUI Zhilin
  Research Status of Texture Evolution of As-rolled Molybdenum in Preparation Process
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20090340-6 [Abstract] (7) [PDF 5731 KB] (5)
  YU Jie, LU Jinkang, CUI Xiaoying, YE Wei, PU Rui, ZHOU Xiaolong
  Research Progress in Color and Technology of Au Based Materials for Jewelry
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20100014-7 [Abstract] (9) [PDF 5831 KB] (3)
  CAO Zhaoxun, WANG Jun, LIU Chen, HAN Jungang, WANG Yinyang, ZHONG Liang, WANG Rong, XU Yongdong, ZHU Xiurong
  Research on Hot Deformation Behavior of As-cast Mg-2Y-0.8Mn-0.6Ca-0.5Zn Magnesium Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21120147-5 [Abstract] (17) [PDF 12207 KB] (6)
  YU Jiang, DING Hongyu, GENG Yaoxiang, XU Junhua, ZAI Chunfeng
  Research Progress on Post-Processing of Metal Parts by Selective Laser Melting
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010033-9 [Abstract] (19) [PDF 12565 KB] (4)
  GUO Ruiqi, WANG Xiuqi, LIU Guohuai, LI Tianrui, WANG Zhaodong
  Phase Transformation, Recrystallization and Microstructure Control During Hot Deformation of Ti-44Al-5Nb-1Mo-(V,B) Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010111-6 [Abstract] (13) [PDF 18851 KB] (2)
  PEI Xingfei, WANG Lihua, CHEN Yanhui
  Research Progress on In-situ Oxidation by Electron Microscopy of Nanometallic Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010202-10 [Abstract] (13) [PDF 23957 KB] (3)
  GUO Qingtao, TANG Xuefeng, LI Zelin, PAN Dong, CHAI Mingliang, JIA Jixiang
  Research on the Influence of Single Winding Helical Electromagnetic Stirring on the Center Segregation of High Carbon Large Square Billet
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 21010147-7 [Abstract] (47) [PDF 6066 KB] (7)
  ZENG Guangkai, CUI Junge, WANG Yuchen, CHEN Kailun, PAN Senxin, PAN Liwen,HU Zhiliu
  Microstructure and Tensile Properties of Al3Ti/Al-Si-Cu-V-Zr Alloy Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 21020142-5 [Abstract] (62) [PDF 6645 KB] (16)
  ZHANG Jianbo, LI Jing'an, PENG Yuanyi, XIA Xingchuan, LIU Chang, DING Jian, CHEN Xueguang, LIU Yongchang
  Reviews on the Study of Microstructure and Properties of ATI 718Plus Superalloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20050167-8 [Abstract] (108) [PDF 6351 KB] (173)
  PANG Baolin, WANG Man, XI Xiaoli
  Research Development of Mechanical Properties and Microstructure Stability of Cantor Alloys
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20080242-5 [Abstract] (161) [PDF 4789 KB] (86)
  DU Jun, JIANG Minbo, ZHANG Yongheng, XU Siyuan, WEI Zhengying
  Study on the TIG-droplet Hybrid Additive Manufacturing of 45 Steel/Lead Alloy Bimetallic Structure
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20100016-5 [Abstract] (79) [PDF 6500 KB] (38)
  HUANG Mingji, LI Bin, DONG Xiuping
  Research on 3D Modeling Method of Metal Rubber Based on 3D Skeleton Refinement
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20120035-5 [Abstract] (96) [PDF 7013 KB] (16)
  LIU Jing, WEN Cheng, GAN Junqi, LUO Gan, DU Jun
  Influencing Mechanisms of Alloying Elements on the Electrical Conductivity of Pure Aluminum
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24101-24106 [Abstract] (257) [PDF 2717 KB] (110)
  HUANG Weiling, CHEN Jingjing
  Atomic Mechanism of Plastic Deformation for Poly-crystalline CoNiCrFeMn High Entropy Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24107-24112 [Abstract] (112) [PDF 7468 KB] (34)
  ZHU Kunsen, TAO Pingjun, ZHANG Chaohan, CHEN Yugan, ZHANG Weijian, YANG Yuanzheng
  Composition Design and Properties of Zr-based Bulk Amorphous Alloys
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24113-24116 [Abstract] (137) [PDF 3278 KB] (55)
  ZHANG Zichen, XU Tao, WU Yiqing, XU Yuelei, XIA Xingchuan, DING Jian, CHEN Xueguang, LIU Haifeng, HAN Xing, GAO Yugang, LIU Yongchang
  Research Progress of Aluminum Foam Sandwich
    Materials Reports   2021 Vol.35 (23): 23121-23130 [Abstract] (145) [PDF 5761 KB] (48)
  HU Jie, CHENG Renju, LI Shangmin,TAN Lei, LI Chunyu, LIU Yun, SONG Jie, YANG Mingbo
  Effect of Y on As-cast Microstructure and Mechanical Properties of Mg-10Gd-xY-1Zn-0.5Zr (x=1,2) Magnesium Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 456-459 [Abstract] (82) [PDF 4280 KB] (17)
  XU Yangtao, MA Tengfei, WANG Yonghong
  Effect of Tantalum on Microstructure and Mechanical Properties of Co-8.8Al-9.8W Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (22): 22104-22108 [Abstract] (102) [PDF 2145 KB] (35)
  HE Chunhua, LI Hongping, YE Lingying, LIU Shengdan, Tang Jianguo
  Effect of Grain Structure on Corrosion Resistance of 7150 Al Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (22): 22109-22114 [Abstract] (112) [PDF 5174 KB] (102)
  CHE Bo, LU Liwei, WU Muyi, KANG Wei, TANG Lunyuan, FANG Daqing
  Effect of Pre-aging on Microstructure and Mechanical Properties of Wrought Magnesium Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (21): 21249-21258 [Abstract] (203) [PDF 18472 KB] (226)
  WANG Xuesong, ZHOU Bing, DAI Jiaoyan, XU Jinfu
  Effect of Al Content on Microstructure and Properties of Equal Value Zinc Equivalent Wear-resistant Brass
    Materials Reports   2021 Vol.35 (20): 20124-20128 [Abstract] (95) [PDF 9400 KB] (12)
  SU Yuelan, LUO Binghui, BAI Zhenhai, MO Wenfeng, HE Chuan
  Hot Deformation Behavior and Hot-rolling Process of Al-Mg-Si-In Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (20): 20137-20142 [Abstract] (119) [PDF 6275 KB] (35)
  WANG Rongcheng, WANG Wenyu, YIN Fengshi, REN Zhiqiang, CHANG Qing, ZHAO Yang, QIN Zhiyong
  Research Progress of Copper and Its Alloys Surface Coating Technology and Additive Manufacturing Technology
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19142-19152 [Abstract] (206) [PDF 7404 KB] (71)
  YANG Jiakun, BAO Xiangyun, ZHANG Jinyu, LIU Gang, SUN Jun
  A Review on Design Methods and Deformation Mechanisms at Room Temperature of Metastable β-Titanium Alloys
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19170-19180 [Abstract] (187) [PDF 5108 KB] (145)
  QUAN Guozheng, WEN Zhihang, SHEN Li, MA Yaoyao, ZHANG Pu, ZHANG Yuqing, ZHAN Zongyang
  Game Relation Between Grain Refinement and Grain Coarsening in Thermoplastic Deformation of Nickel-based Superalloy and Its Evolution
    Materials Reports   2021 Vol.35 (18): 18124-18130 [Abstract] (146) [PDF 6624 KB] (57)
  YI Zongxin, LI Xiaoqiang, PAN Cunliang, SHEN Zhengzhang
  Research on Strain Compensation Constitutive Equation and Hot Processing Map of Equiaxed Fine Grain TC4 Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (18): 18146-18152 [Abstract] (170) [PDF 18989 KB] (26)
  LEI Qian, YANG Yihai, XIAO Zhu, JIANG Yanbin, GONG Shen, LI Zhou
  Research Progress and Prospect on High Strength, High Conductivity, and High Heat Resistance Copper Alloys
    Materials Reports   2021 Vol.35 (15): 15153-15161 [Abstract] (259) [PDF 1862 KB] (102)
  WANG Qi, FENG Ruicheng, FAN Lihe, SHAO Zihao, DONG Jianyong
  Effect of Cutting Depth on Subsurface Defects and Residual Stress in Single Crystal γ-TiAl Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14089-14095 [Abstract] (183) [PDF 5329 KB] (71)
  LIU Xiao, WANG Yangyang, YE Junhong, ZHU Biwu, YANG Hui, HU Mingyue, TANG Changping, LIU Wenhui
  Macro-micro Simulation of AZ31 Magnesium Alloy Under High Strain Rate Rollin
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14101-14106 [Abstract] (195) [PDF 6353 KB] (82)
  XIA Ming, SUN Bo, WANG Xin, LIANG Xiubing, SHEN Baolong
  Research Progress and Prospects of High-entropy Alloys Made by Additive Manufacturing
    Materials Reports   2021 Vol.35 (13): 13119-13127 [Abstract] (328) [PDF 9206 KB] (128)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com