Other articles related with "TG146":
  YU Juan, LI Guoai, FENG Zhaohui, CHEN Junzhou, ZHAO Weiyi
  Effect of Intermediate Thermo-mechanical Treatment on the Short-transverse Tensile Properties of an Al-Li Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20060118-5 [Abstract] (21) [PDF 6121 KB] (85)
  LIU Yanhui, MA Minglong, ZHANG Kui, LI Xinggang, LI Yongjun, SHI Guoliang, YUAN Jiawei
  Research Progress of Electromagnetic Shielding Performance of Magnesium Alloys
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20070297-6 [Abstract] (20) [PDF 3891 KB] (154)
  ZHOU Shaolan, PAN Rongjian, WANG Hailian, TANG Aitao, HE Jianxin
  Effect of Nb Content on Mechanical Properties of hcp Zr-Nb Alloys Based on First-principles Calculations
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20090089-6 [Abstract] (21) [PDF 2775 KB] (93)
  WAN Li, ZHANG Qi, ZHANG Yong, TANG Jianguo, DENG Yunlai
  Effect of Cr and Mn on Crushing Properties of Aluminum Alloy Profiles for Automobile
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20110147-4 [Abstract] (22) [PDF 3803 KB] (58)
  LI Xiao, HU Shuiping, CAI Yu
  Effect of Solution Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of Hot Rolled Carbene/6061 Aluminum Matrix Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 21010123-6 [Abstract] (23) [PDF 8927 KB] (5)
  XIE Gongyuan, WANG Yi,CHEN Yuqiang, LIU Wenhui, PAN Suping, SONG Yufeng, LIU Yang, TAN Xinrong
  Effect of Alternative Rolling on Grain Size Thermal Stability of Copper at High Temperature
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 21010236-7 [Abstract] (19) [PDF 6503 KB] (109)
  HUANG Xiaofeng, ZHANG Zhanyu, SHANG Wentao, YANG Fan, ZHANG Sheng
  Non-dendritic Microstructure Evolution Process and Mechanism of Mg-7Zn-0.2Ti-xCu Magnesium Alloys
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 21050203-7 [Abstract] (21) [PDF 7860 KB] (2)
  WANG Bixia, YU Xiang, LI Jianxin, WANG Ziyu, MA Hongzhou
  Comparative Study of Boronizing of Pure Nickel by Molten Salt Electrolysis Process and Solid Powder Method
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 21050282-5 [Abstract] (22) [PDF 4098 KB] (119)
  XIAO Han, CHEN Hao, XIONG Chi, CHEN Lei, ZHANG Xiongchao, ZHOU Yuhang, CUI Yunxin
  Effect of Remelting Temperature on Microstructure and Properties of Semi-solid Extruded Copper Alloy Bushing
    Materials Reports   2022 Vol.36 (17): 21050057-5 [Abstract] (36) [PDF 8700 KB] (5)
  YAN Jisen, DOU Zhihe, ZHANG Ting'an
  Influence of TiO2 Calcination Pretreatment on Preparation of Ti6Al4V Alloy Powder by Calciothermic Self-propagating Method
    Materials Reports   2022 Vol.36 (17): 22030130-5 [Abstract] (68) [PDF 14195 KB] (15)
  LIU Shanguang, YU Xiuyong, MAO Guoling, LI Dakui, LU Zheng, GAO Wenli
  Research Progress on the Role of Yttrium in Hypoeutectic Al-Si Alloys
    Materials Reports   2022 Vol.36 (15): 20110271-7 [Abstract] (61) [PDF 6632 KB] (39)
  ZHENG Yaya, LUO Binghui, WANG Li, XIE Wei
  Effects of Ag Addition on the Precipitation Hardening Behaviour and Properties of Al-Mg-Si Alloys
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 20120268-5 [Abstract] (85) [PDF 11934 KB] (185)
  MA Yutian, XU Jiayu, GAO Yubi, LIU Bo, HU Yong, DING Yutian, CHEN Dalin, CHEN Hanfeng
  Evolution and Formation Mechanism of Defect in SLM-Built Inconel 738 Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 21040269-7 [Abstract] (89) [PDF 18254 KB] (140)
  LI Yan, ZHOU Zenglin, HE Xueliang, CHEN Wenshuai, HUI Zhilin
  Research Status of Texture Evolution of As-rolled Molybdenum in Preparation Process
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20090340-6 [Abstract] (82) [PDF 5731 KB] (28)
  YU Jie, LU Jinkang, CUI Xiaoying, YE Wei, PU Rui, ZHOU Xiaolong
  Research Progress in Color and Technology of Au Based Materials for Jewelry
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20100014-7 [Abstract] (91) [PDF 5831 KB] (374)
  CAO Zhaoxun, WANG Jun, LIU Chen, HAN Jungang, WANG Yinyang, ZHONG Liang, WANG Rong, XU Yongdong, ZHU Xiurong
  Research on Hot Deformation Behavior of As-cast Mg-2Y-0.8Mn-0.6Ca-0.5Zn Magnesium Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21120147-5 [Abstract] (64) [PDF 12207 KB] (11)
  YU Jiang, DING Hongyu, GENG Yaoxiang, XU Junhua, ZAI Chunfeng
  Research Progress on Post-Processing of Metal Parts by Selective Laser Melting
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010033-9 [Abstract] (72) [PDF 12565 KB] (12)
  GUO Ruiqi, WANG Xiuqi, LIU Guohuai, LI Tianrui, WANG Zhaodong
  Phase Transformation, Recrystallization and Microstructure Control During Hot Deformation of Ti-44Al-5Nb-1Mo-(V,B) Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010111-6 [Abstract] (70) [PDF 18851 KB] (12)
  PEI Xingfei, WANG Lihua, CHEN Yanhui
  Research Progress on In-situ Oxidation by Electron Microscopy of Nanometallic Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010202-10 [Abstract] (79) [PDF 23957 KB] (8)
  GUO Qingtao, TANG Xuefeng, LI Zelin, PAN Dong, CHAI Mingliang, JIA Jixiang
  Research on the Influence of Single Winding Helical Electromagnetic Stirring on the Center Segregation of High Carbon Large Square Billet
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 21010147-7 [Abstract] (105) [PDF 6066 KB] (17)
  ZENG Guangkai, CUI Junge, WANG Yuchen, CHEN Kailun, PAN Senxin, PAN Liwen,HU Zhiliu
  Microstructure and Tensile Properties of Al3Ti/Al-Si-Cu-V-Zr Alloy Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 21020142-5 [Abstract] (112) [PDF 6645 KB] (33)
  ZHANG Jianbo, LI Jing'an, PENG Yuanyi, XIA Xingchuan, LIU Chang, DING Jian, CHEN Xueguang, LIU Yongchang
  Reviews on the Study of Microstructure and Properties of ATI 718Plus Superalloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20050167-8 [Abstract] (154) [PDF 6351 KB] (207)
  PANG Baolin, WANG Man, XI Xiaoli
  Research Development of Mechanical Properties and Microstructure Stability of Cantor Alloys
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20080242-5 [Abstract] (273) [PDF 4789 KB] (108)
  DU Jun, JIANG Minbo, ZHANG Yongheng, XU Siyuan, WEI Zhengying
  Study on the TIG-droplet Hybrid Additive Manufacturing of 45 Steel/Lead Alloy Bimetallic Structure
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20100016-5 [Abstract] (122) [PDF 6500 KB] (56)
  HUANG Mingji, LI Bin, DONG Xiuping
  Research on 3D Modeling Method of Metal Rubber Based on 3D Skeleton Refinement
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20120035-5 [Abstract] (143) [PDF 7013 KB] (19)
  LIU Jing, WEN Cheng, GAN Junqi, LUO Gan, DU Jun
  Influencing Mechanisms of Alloying Elements on the Electrical Conductivity of Pure Aluminum
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24101-24106 [Abstract] (342) [PDF 2717 KB] (120)
  HUANG Weiling, CHEN Jingjing
  Atomic Mechanism of Plastic Deformation for Poly-crystalline CoNiCrFeMn High Entropy Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24107-24112 [Abstract] (150) [PDF 7468 KB] (41)
  ZHU Kunsen, TAO Pingjun, ZHANG Chaohan, CHEN Yugan, ZHANG Weijian, YANG Yuanzheng
  Composition Design and Properties of Zr-based Bulk Amorphous Alloys
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24113-24116 [Abstract] (182) [PDF 3278 KB] (65)
  ZHANG Zichen, XU Tao, WU Yiqing, XU Yuelei, XIA Xingchuan, DING Jian, CHEN Xueguang, LIU Haifeng, HAN Xing, GAO Yugang, LIU Yongchang
  Research Progress of Aluminum Foam Sandwich
    Materials Reports   2021 Vol.35 (23): 23121-23130 [Abstract] (192) [PDF 5761 KB] (63)
  HU Jie, CHENG Renju, LI Shangmin,TAN Lei, LI Chunyu, LIU Yun, SONG Jie, YANG Mingbo
  Effect of Y on As-cast Microstructure and Mechanical Properties of Mg-10Gd-xY-1Zn-0.5Zr (x=1,2) Magnesium Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 456-459 [Abstract] (125) [PDF 4280 KB] (25)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com