Other articles related with "TB34":
  PING Tuo, ZHANG Yifan, XUAN Wujing, ZHANG Yuxin
  Progress and Application of Spatial Stray Light Elimination Coating Materials with High Absorption Rate
    Materials Reports   2022 Vol.36 (22): 22040298-12 [Abstract] (13) [PDF 8177 KB] (2)
  CAO Qing, XIONG Limiao, LI Pengcheng
  Recent Research Progress of Two-Dimensional Memristive Materials and Its Resistance Switching Mechanism
    Materials Reports   2022 Vol.36 (21): 21040128-12 [Abstract] (88) [PDF 6414 KB] (22)
  LYU Xiujuan, TANG Xiaolong, YI Honghong, ZHAO Shunzheng, REN Chenyang
  Applying Microwave-induced Catalytic Reaction to Environmental Purification: a Review
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20100163-9 [Abstract] (200) [PDF 11201 KB] (216)
  ZHANG Yu, TIE Shengnian, WANG Chang'an
  Enhanced Heat Transfer by Modified Nano-carbon Powder in Mirabilite-based Nanofluid
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20100294-7 [Abstract] (77) [PDF 9464 KB] (9)
  YUAN Jianghang, QU Zhaoming, ZHAO Fang, XU Baocai, SUN Xiaoning, WANG Qingguo
  Research on Heat Treatment Technology and Wave Absorption Property of Flake Carbonyl Iron Powder
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 21040268-6 [Abstract] (74) [PDF 5614 KB] (140)
  CHU Hongtao, CHEN Jiaqi, JU Jie, YAO Dong, YU Miao, SU Liqiang
  Application Research Progress of Modified Dendritic Fiber Silica
    Materials Reports   2022 Vol.36 (17): 20100122-7 [Abstract] (78) [PDF 8139 KB] (14)
  DU Jinping, WANG Yanfei, LIU Rongjun, WAN Fan
  Ferroelastic Domain Switching Toughening: a Potential High-temperature Toughening Mechanism for Ceramic Coatings
    Materials Reports   2022 Vol.36 (17): 21050180-10 [Abstract] (98) [PDF 6597 KB] (67)
  JIANG Chao, HUA Chuqiao, WEN Bianying
  Overview of Electromagnetic Wave Absorbing Materials with Core-Shell Structure Based on MOFs
    Materials Reports   2022 Vol.36 (16): 21030206-10 [Abstract] (100) [PDF 49714 KB] (28)
  CHEN Jianying, ZHANG Hengyu, XIAO Hong, WANG Fumei
  Reconfigurable Frequency Selective Surface and the Textile Applications
    Materials Reports   2022 Vol.36 (15): 20110275-7 [Abstract] (69) [PDF 4493 KB] (240)
  LIU Ying, HUANG Yanhui, LIU Xianmiao
  Research Progress of Aerogel-type Balsa Wood-based Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (15): 21010182-9 [Abstract] (107) [PDF 12129 KB] (32)
  KAN Guojin, LIN Chaoguang, LIU Bo, ZHOU Yu, ZHANG Xiaochen
  Research of Porous Silicon Nitride Airtight Coating
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 21010060-7 [Abstract] (104) [PDF 24675 KB] (24)
  ZHANG Kun, YUAN Xinqiang, WANG Dan, MEI Jing, JIANG Peng, ZHANG Wei
  Synthesis and Characterization of VO2 (M) Powder
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 21010087-5 [Abstract] (122) [PDF 14131 KB] (24)
  ZHANG Yuxin, GE Guangxu, XI Qian, LIU Chuanyan, RAO Jinsong, YAO Kexin
  Application of Diatomosilicate Matrix Composites via Magnesium Thermal Reduction in Electronic Devices
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 21020114-12 [Abstract] (205) [PDF 8297 KB] (81)
  HOU Lei, HAN Xuefeng, XING Baolin, ZENG Huihui, WANG Zhenshuai, GUO Hui, ZHANG Chuanxiang, CHEN Lunjian
  Research Progress on the Preparation of Functional Carbon Materials Using Natural Minerals as Templates
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20080165-11 [Abstract] (120) [PDF 12419 KB] (31)
  YAN Jiao, KUANG Minxuan, HU Honglin, KONG Lei, MA Huiling, ZHANG Xiuqin
  Research Progress in Tailoring the Microstructure of Resorcinol-Formaldehyde Organic/Carbon Aerogel
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20090342-10 [Abstract] (109) [PDF 18825 KB] (15)
  JIANG Zipeng, ZHANG Yu, TIE Jian, TIE Shengnian
  One-step Oxidation of Nano Carbon Materials to Enhance the Thermal Properties of Glauber's Salt PCMs
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 21030077-6 [Abstract] (109) [PDF 11997 KB] (20)
  XU Liangyu, HUANG Fuxiang, LONG Min, DENG Hongyuan, CHEN Jian
  First Principles Study on Electronic Structure and Optical Properties of Transition Metal Elements (X=Cr,Mn,Co,Ni,Zn,Zr,Nb,Ta) Doped Cubic BaTiO3
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21090275-5 [Abstract] (98) [PDF 8932 KB] (8)
  QIN Qingqing, HU Yingmo, QIN Shuhao, YANG Yuanyuan, LEI Ting, LI Keda, WU Xiao, GUO Sufang
  Preparation and Research Progress of PVC-based Electromagnetic Shielding Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21110177-8 [Abstract] (79) [PDF 4506 KB] (98)
  YI Cong, WANG Jiayi, YUAN Wei, ZHANG Dongyu, SU Wenming, CUI Zheng, SUN Litao
  Preparation and Application of Stretchable Fabric Electrode Based on Wrinkled Structure
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21110214-6 [Abstract] (129) [PDF 6384 KB] (30)
  LI Jitai, ZHAN Yue, FENG Mingzhu, CUI Yongyan
  Preparation and Properties of Super Oil Repellent Stainless Steel Mesh Under Super Hydrophilic-Air Oil Repellent Condition
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010079-5 [Abstract] (105) [PDF 6843 KB] (24)
  WU Qingshan, ZHAO Pengcheng, LIU Zhiqi, ZHOU Ziyuan, LI Na, MO Yunze
  Preparation and Application of Magnesium-Aluminum Hydrotalcite
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22030128-8 [Abstract] (107) [PDF 6451 KB] (28)
  LI Hui, ZHU Gang, ZHANG Jianwei, KANG Kunyong, DU Guanben, LI Yuanyuan, SUN Ke
  Recent Advancement of Novel Composites Based on Two-dimensional MXene-supported Nano-metals and Its Oxides
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 20090029-9 [Abstract] (218) [PDF 7826 KB] (149)
  LIU Wei, JIA Kun, GU Jianyu, MA Chen, WEI Xuehong
  The Preparation of Ag/Graphene Composite Film for Thermal Conduction and Electromagnetic Interference Shielding
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21020136-5 [Abstract] (175) [PDF 3236 KB] (171)
  CHEN Liang, CHEN Shaowen, YUAN Zhenliang, LI Qifan, MA Huiru, CHEN Zhihong, LI Wei, GUAN Jianguo
  Grafting of Organic Fluorine on the Surface of Flaky FeSiAl Particles and Its Microwave Absorption Property
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21030255-6 [Abstract] (161) [PDF 5302 KB] (93)
  ZHANG Jing, ZHOU Jing, DUAN Guolin
  Multi-material Printing of Direct Ink Writing: a State of the Art Review
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20080135-8 [Abstract] (192) [PDF 8962 KB] (46)
  ZHANG Dongyao, BAI Kaihao, LI Chuanchang
  Preparation and Application of Composite Phase Change Fabrics
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20080153-6 [Abstract] (143) [PDF 7315 KB] (27)
  LIU Xiaowei, SUN Ning, LIU Xianglin, JIN Fangjun
  Progress in LnBaCo2O5+δ-based Double Perovskite Cathode Materials for SOFC
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20080292-6 [Abstract] (170) [PDF 1720 KB] (99)
  ZHANG Hang, MA Rong, GONG Liang, HUANG Lili, CHEN Nanchun, XIE Qinglin, MA Lili
  Synthesis of Diatom-based Cr(VI) Surface Ion-Imprinted Adsorption Material and Its Adsorption Properties to Cr(VI)
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 21010050-7 [Abstract] (117) [PDF 7829 KB] (19)
  HOU Tengyue, SUN Yanhui, SUN Shupeng, XIAO Ying, ZHENG Yangong, WANG Jing, DU Haiying, WU Juanxin
  A Review of the Application of Machine Learning in Material Structure and Performance Prediction
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 20080205-12 [Abstract] (351) [PDF 11039 KB] (239)
  JIN Lulu, SUN Tingting, WANG Lianjun, JIANG Wan
  Study on the Thermoelectric Properties of n-type Doped Carbon Nanotube with Different Diameters and the Fabrication of Their Devices
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 21010212-5 [Abstract] (207) [PDF 11079 KB] (123)