Materials Reports  2017, Vol. 31 Issue (21): 32-36     https://doi.org/10.11896/j.issn.1005-023X.2017.021.005
REVIEW PAPER |
Application and Research Progress of Biochemical Sensors Based on Composite Optical Waveguide
DU Bin1, TONG Zhaoyang1, MU Xihui1, LIU Zhiwei1, WANG Jiang1, LIU Shuai1, DING Zhijun2
1 State Key Laboratory of NBC Protection for Civilian, Beijing 102205;
2 Research Institute of Chemical Defense, Beijing 102205