Materials Reports  2021, Vol. 35 Issue (z2): 46-49    
INORGANIC MATERIALS AND CERAMIC MATRIX COMPOSITES |
Influence of Nickel Sources on the In-situ Formation of Carbon Nanotubes via Catalytic Pyrolysis of Phenolic Resin
XIE Dandan, ZHANG Baorong, ZHAO Hui, LIU Jun, SONG Ankang, ZHU Guoben, MA Aizhen, SONG Wenwen, ZHAO Haifeng
Qingdao Hiworld Motlen Steel Control. Co. Ltd., Qingdao 266200, China