Materials Reports  2017, Vol. 31 Issue (8): 17-20     https://doi.org/10.11896/j.issn.1005-023X.2017.08.004
RESEARCH PAPER |
Microstructure and Properties of Al-Mg-Si Alloy Conductor Prepared by Multi-pass ECAE Dynamic Forming
ZHOU Tianguo, CHEN Tiantian, SU Xin, XU Rui, WU Xiaoyu, HU Jing
School of Mechanical Engineering, Shenyang University, Shenyang 110044