Materials Reports  2019, Vol. 33 Issue (20): 3512-3519     https://doi.org/10.11896/cldb.18080116
POLYMERS AND POLYMER MATRIX COMPOSITES |
Synthesis and Electrochemical Performance of PEO-Al2O3 Hybrid Membrane for High Safety Lithium-ion Batteries
ZHANG Wenkui1, WANG Jia1, LI Jiaojiao1, ZHOU Xiaozheng2, YE Zhangjun2, HUANG Hui1, GAN Yongping1, XIA Yang1
1 College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014
2 Zhejiang Godsend Power Technology Co., Ltd, Hangzhou 311245