Materials Reports  2017, Vol. 31 Issue (1): 72-76     https://doi.org/10.11896/j.issn.1005-023X.2017.01.009
REVIEW PAPER |
External Self-healing Systems and Their Application in Epoxy Polymers
GUO Yakun, ZOU Dongli, ZHAO Pengxiang, XU Duigong, ZHONG Jingrong, YANG Xiaojiao, SHUAI Maobing
Institute of Materials, China Academy of Engineering Physics, Jiangyou 621908