Materials Reports  2018, Vol. 32 Issue (3): 467-472     https://doi.org/10.11896/j.issn.1005-023X.2018.03.018
REVIEW PAPER |
Research Status of Plasticity and Toughness of Bulk Metallic Glass
Yanchun ZHAO1,2,Congyu XU1,Xiaopeng YUAN1,Jing HE1,Shengzhong KOU1,2,Chunyan LI1,2,Zizhou YUAN1,2
1 State Key Laboratory of Advanced Processing and Recycling of Non-ferrous Metals, Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050
2 College of Material Science and Technology, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050