Materials Reports  2018, Vol. 32 Issue (1): 58-66     https://doi.org/10.11896/j.issn.1005-023X.2018.01.007
REVIEW PAPER |
Current Research Status and Outlook of Ag-based Contact Materials
Jianxiang DING1(),Zhengming SUN1,2,Peigen ZHANG1,Wubian TIAN1,Yamei ZHANG2
1 Jiangsu Key Laboratory of Advanced Metallic Materials, School of Materials Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 211189
2 Jiangsu Key Laboratory of Construction Materials, School of Materials Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 211189