Materials Reports  2017, Vol. 31 Issue (22): 135-141     https://doi.org/10.11896/j.issn.1005-023X.2017.022.027
RESEARCH PAPER |
A Mechanism Study of Loess Reinforcing by Electricity-modified Sodium Silicate
FANG Sheng1,2, HUANG Xuefeng1,2, ZHANG Pengcheng3, ZHOU Junpeng1, 2, GUO Nan4
1 Department of Civil Engineering, Logistic Engineering University, Chongqing 401311;
2 Chongqing Key Laboratory of Geomechanics & Geoenvironmental Protection, Chongqing 401311;
3 Department of Chemistry and Material Engineering, Logistic Engineering University, Chongqing 401311;
4 School of Civil Engineering,Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050